fbpx

หน้าค่าย

                      
                                          
                                 
                    
PlayPause
Slider
Play
Play
previous arrow
next arrow
วารสารประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2563) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (105 downloads) วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (214 downloads) วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (206 downloads) วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (191 downloads) วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (พฤศจิกายน 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (449 downloads) วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กันยายน 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (404 downloads) วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (340 downloads) วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (413 downloads) วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (454 downloads)

สวัสดิการ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตรประจำปี 2562 (ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 (221 downloads)

แจ้งโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำปี 2561

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 [หากข้อมูลไม่ถูกต้อง] แจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

[ปิดขอรับทุนแล้ว] แบบขอรับความช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยน้ำท่วมประจำปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 (405 downloads)

[ปิดขอรับทุนแล้ว] ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

บริการเงินฝาก-เงินกู้ ATM อ่านเพิ่มเติม (คลิก)
ข่าวด่วน อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวฯ พร้อมหลักประกันตามประกาศ ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.) อ่านต่อ (คลิก)

ประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ทุกท่าน แสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อ่านต่อ (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์) อ่านต่อ (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (แห่งใหม่) อ่านต่อ (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. เวลา 13.00 น. ณ ตึก 6 อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 พ.ย. เวลา 8.00 น. และเริ่มสอบสัมภาษณ์ในเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตรวจสอบรายชื่อ (คลิก)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี พ.ศ. 2563 หากสมาชิกรายใดไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อนี้ หรือผู้ที่มีการโยกย้าย และเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้แจ้งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาที่ สหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 11 - 18 ต.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศกำหนดหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ในการสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

[แจ้งประชาสัมพันธ์] ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2556 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ใหม่) ผู้ที่สมัครสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องดาวน์โหลดไปเตรียมตัวสอบ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

[แจ้งประชาสัมพันธ์] ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2562 (ใหม่) ผู้ที่สมัครสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องดาวน์โหลดไปเตรียมตัวสอบ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์) ประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศการสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ผู้สนใจติดต่อยื่นหนังสือเสนอภายในวันที่ 8 พ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศการสรรหาบริษัทประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประจำปี 2563 ผู้สนใจติดต่อยื่นหนังสือเสนอ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศการงดรับชำระหนี้ก่อนกำหนด/การซื้อหุ้นเพิ่ม ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 4 ธ.ค. นี้ และการงดรับเงินกู้ผ่านระบบเอทีเอ็ม ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. - 5 ธ.ค. นี้ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศการจ่ายเงินค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาที่ สหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 4 ต.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

สมาชิกที่ประสงค์โอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายใน 8 พ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาที่ สหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 9 ต.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในอัตราเงินเดือน 15,060 บาท ผู้สนใจยื่นใบสมัครตามตำแหน่งที่ประกาศฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ระหว่างวันที่ 3 – 11 ต.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. ในวันทำการ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ข่าวอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศรับสมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาที่ สหกรณ์ฯ สาขาปัว ระหว่างวันที่ 9 – 13 ก.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาที่ สหกรณ์ฯ สาขาปัว ระหว่างวันที่ 9 – 13 ก.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาที่ สหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 2 - 19 ก.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสรรหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน สาขาปัว (งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/งานป้าย/งานฝ้าเพดาน/งานทาสี) ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาให้ติดต่อที่ สหกรณ์ฯ สาขาปัว ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

แจ้งสมาชิกสามัญ เรื่อง การปิดบัญชีเงินออมทวีทรัพย์ 5 เนื่องจาก เงินฝากโครงการออมทวีทรัพย์ 5 จะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ จึงขอแจ้งสมาชิก เพื่อดำเนินการปิดบัญชีเงินออมทวีทรัพย์ 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป) อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการเงินออมทวีทรัพย์ 6 ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 20 ก.ย. 2562 นี้ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 18 - 25 ก.ค. 2562 เวลา 9.00 - 15.30 น. ในวันทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ สรรหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ ติดต่อรับเอกสาร วันที่ 10 - 18 ก.ค. 2562 ในวันทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศ สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ ซื้อเอกสารประกวดราคา 5 -22 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ และจัดทำระบบน้ำบาดาล 2562 ซื้อเอกสารสอบราคา 6 มี.ค. - 15 มี.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศ สสคน. เรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กรณีพิเศษ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถและถนน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน 2562 (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 สมาชิกที่จะกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562 ควรศึกษาข้อมูลก่อน (คลิก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ และจัดทำระบบน้ำบาดาล 2562 ซื้อเอกสารสอบราคา 22 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 (คลิก)

การสรรหาบริษัททัวร์เพื่อนำคณะไปศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 (คลิก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถและถนนรอบอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2562 (คลิก)

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของสาขาปัว เป็น 0 5471 8448 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป (คลิก)

ชสอ. ประกาศการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 โรงเรียนไหนสนใจส่งขอรับการสนับสนุน ให้ส่งโครงการตามรายละเอียดท้ายนี้มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2562 (คลิก)

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ใหม่ เข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ ใน 4 รุ่น ตลอดปี 2562 โดยส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562 (คลิก)

ประกาศ สสอค. เรื่อง กำหนดเกณฑ์อายุเพื่อการรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมทบ สำหรับปี 2562 (คลิก)

สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบ 03/2562 ถึง 02/2563 (คลิก)

สสคน. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสาขาปัว (คลิก)

สสคน. ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสาขาปัว และมาสอบในวันที่ 26 ม.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (คลิก)

สสคน. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำสาขาปัว เงินเดือน 12,000 บาท 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 ม.ค. 2562 (คลิก)

ประกาศผลการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว (คลิก)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 21 หน่วยสรรหา ประจำปี 2562 (สามารถค้นหารายชื่อได้ง่ายแล้ว คลิก)

แจ้งโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำปี 2561

ประกวดราคาต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 นี้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประจำปี 2562 ส่งหนังสือแจ้งเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 20 พ.ย.2561 และกำหนดให้มานำเสนอในวันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 9.00 น. ฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

แบบฟอร์มโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดส่งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 9 พ.ย. 2561 (832 downloads)

[สสอค.ขยายเวลารับสมัคร] กรณีพิเศษทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี ยกเว้นเงินค่าบริจาค ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. – 30 พ.ย. 2561 นี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาฯ ประจำปี 2562

1.ตรวจหน่วยสรรหาลงคะแนนของท่าน จากประกาศกำหนดหน่วยสรรหาลงคะแนน ประจำปี 2562 (คลิก) (753 downloads)

อ่านประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา (คลิก) และวิธีค้นหาเลขสมาชิกหรือรายชื่อในไฟล์ pdf ในโทรศัพท์มือถือ

หากสมาชิกท่านใดไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อนี้ หรือผู้ที่มีการโยกย้าย และเปลี่ยนแปลง สถานที่ทำงาน ให้แจ้งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
หากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ไม่ได้รับแจ้งใด ๆ สมาชิกจะต้องไปลงคะแนนตามรายชื่อ ณ หน่วยสรรหาที่ประกาศนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 1 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน (คลิก) (353 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 2 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ เวทีวิชาการ สพป.น่านเขต 1 (คลิก) (241 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 3 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (คลิก) (266 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 4 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านวังยาว (คลิก) (180 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 5 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ ชคบ. อ.เมือง (คลิก) (292 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 6 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ ชคบ. อ.เมือง (คลิก) (348 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 7 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร (คลิก) (215 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 8 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) (คลิก) (325 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 9 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ สปอ.นาน้อยเดิม (คลิก) (227 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 10 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง (คลิก) (174 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 11 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านท่าล้อ (คลิก) (250 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 12 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา (คลิก) (164 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 13 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ (คลิก) (151 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 14 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนปัว (คลิก) (180 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 15 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนปัว (คลิก) (146 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 16 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร (คลิก) (235 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 17 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก (คลิก) (165 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 18 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านสองแคว (คลิก) (124 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 19 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง (คลิก) (171 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 20 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านสว้า (คลิก) (126 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 21 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น (คลิก) (156 downloads)

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 (เมษายน) สมาชิกที่จะกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 ควรศึกษาข้อมูลก่อน
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การลดการถือหุ้นรายเดือนเป็น 1% ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 2563 เป็นต้นไป
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 สมาชิกที่จะกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 ควรศึกษาข้อมูลก่อน
ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ช่วยกันออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวของธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและร่างกฎกระทรวงการกำหนดอัตราเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563” หมดเขตการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 29 ก.พ. นี้
ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
1 2 3 6