ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ระบบข้อมูลสมาชิก/ใบเสร็จออนไลน์(ใหม่)
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
  สลิปเงินเดือน บำนาญ เขต 1
  ตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสอค./สส.ชสอ.
 
FB
 
  หน้าแรก >ข่าวประกาศและเอกสารดาว์โหลด

เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศวันหยุด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560

ลงเมื่อวันที่ : 29/06/2017 เวลา : 11:11 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศการปิดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2560 (เพิ่มเติม)

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2017 เวลา : 16:57 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศวันหยุด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2560

ลงเมื่อวันที่ : 04/04/2017 เวลา : 10:58 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญฃีสมาชิกสหกรณ์

ลงเมื่อวันที่ : 11/10/2016 เวลา : 15:14 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก สสอค.
เรื่อง การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค. สำหรับปี 2560

ลงเมื่อวันที่ : 13/10/2016 เวลา : 10:18 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง แจ้งเปิดระบบข้อมูลสมาชิกตามปกติ หลังจากปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตั้งแต่ 16 ก.ย.59 เวลา 18.00น.

ลงเมื่อวันที่ : 19/09/2016 เวลา : 14:28 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศเลื่อนการจ่ายเงินกู้สามัญจากวันที่ 26 ส.ค.59 เป็น 31 ส.ค. 59

ลงเมื่อวันที่ : 22/08/2016 เวลา : 19:03 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศเลื่อนการจ่ายเงินกู้สามัญจากวันที่ 19 ส.ค.59 เป็น 22 ส.ค. 59

ลงเมื่อวันที่ : 17/08/2016 เวลา : 15:23 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง แจ้งเปิดระบบข้อมูลสมาชิกตามปกติ หลังจากปรับปรุงระบบไฟฟ้า 6 ส.ค.59 เวลา 7.00-12.00น.

ลงเมื่อวันที่ : 06/08/2016 เวลา : 10:54 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานสหกรณ์

ลงเมื่อวันที่ : 04/08/2016 เวลา : 15:14 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิกผู้ใช้บริการสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว
เรื่อง แจ้งสาขาปัวไฟฟ้าดับ 5 ส.ค.59 เวลา 9.00-16.00น.

ลงเมื่อวันที่ : 04/08/2016 เวลา : 14:11 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

ลงเมื่อวันที่ : 04/08/2016 เวลา : 15:26 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2559 หมดเขต 30 ก.ย. 2559

ลงเมื่อวันที่ : 03/08/2016 เวลา : 09:24 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน สิงหาคม 2559

ลงเมื่อวันที่ : 25/07/2016 เวลา : 19:25 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 59 เป็นต้นไป

ลงเมื่อวันที่ : 04/07/2017 เวลา : 15:21 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 6.15%/ปี เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 59 เป็นต้นไป

ลงเมื่อวันที่ : 04/07/2017 เวลา : 15:22 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน กรกฎาคม 2559

ลงเมื่อวันที่ : 30/06/2016 เวลา : 09:32 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ

ลงเมื่อวันที่ : 08/06/2016 เวลา : 14:35 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานสหกรณ์

ลงเมื่อวันที่ : 03/06/2016 เวลา : 11:28 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง

ลงเมื่อวันที่ : 02/06/2016 เวลา : 11:22 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน มิถุนายน 2559

ลงเมื่อวันที่ : 30/05/2016 เวลา : 15:12 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน พฤษภาคม 2559

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2016 เวลา : 12:58 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน เมษายน 2559

ลงเมื่อวันที่ : 23/03/2016 เวลา : 15:49 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน มีนาคม 2559

ลงเมื่อวันที่ : 04/03/2016 เวลา : 12:02 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน กุมภาพันธ์ 2559

ลงเมื่อวันที่ : 03/02/2016 เวลา : 11:25 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน ธันวาคม 2558

ลงเมื่อวันที่ : 01/12/2015 เวลา : 12:15 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการยื่นกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญอุ่นใจ งวดสุดท้ายของปี 2558

ลงเมื่อวันที่ : 01/12/2015 เวลา : 09:54 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญฃีสมาชิกสหกรณ์

ลงเมื่อวันที่ : 09/12/2015 เวลา : 12:47 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง การงดให้บริการเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก และการงดชำระหนี้ก่อนกำหนด

ลงเมื่อวันที่ : 19/11/2015 เวลา : 20:01 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน พฤศจิกายน 2558

ลงเมื่อวันที่ : 01/12/2015 เวลา : 11:52 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง แจ้งสาขาปัวไฟฟ้าดับ 16 ต.ค.58 เวลา 16.00-16.30น.

ลงเมื่อวันที่ : 16/10/2015 เวลา : 11:21 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน ตุลาคม 2558

ลงเมื่อวันที่ : 01/10/2015 เวลา : 11:33 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นิติกร

ลงเมื่อวันที่ : 17/09/2015 เวลา : 08:42 น. โดย : malinee
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร

ลงเมื่อวันที่ : 14/09/2015 เวลา : 08:22 น. โดย : malinee
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประเภทสามัญ
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การปรับปรุงการสะสมค่าหุ้นรายเดือน

ลงเมื่อวันที่ : 21/09/2015 เวลา : 14:34 น. โดย : malinee
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
เรื่อง ประกาศเงินออมทวีทรัพย์ 3

ลงเมื่อวันที่ : 08/09/2015 เวลา : 09:31 น. โดย : malinee
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดการจ่ายเงินกู้สามัญ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน กันยายน 2558

ลงเมื่อวันที่ : 01/09/2015 เวลา : 15:52 น. โดย : จรัสพงษ์
เรียน -
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับธนบัตรแบบลมดูด

ลงเมื่อวันที่ : 30/07/2014 เวลา : 10:05 น. โดย : ปวีณ
เรียน -
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร

ลงเมื่อวันที่ : 30/07/2014 เวลา : 10:04 น. โดย : ปวีณ
เรียน -
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเอกสาร

ลงเมื่อวันที่ : 30/07/2014 เวลา : 10:04 น. โดย : ปวีณ
เรียน -
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร

ลงเมื่อวันที่ : 30/07/2014 เวลา : 10:03 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครโครงการเงินออมทวีทรัพย์

ลงเมื่อวันที่ : 09/06/2014 เวลา : 11:48 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ สสอค. เพิ่มเติม

ลงเมื่อวันที่ : 20/05/2014 เวลา : 10:27 น. โดย : ปวีณ
เรียน -
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ลงเมื่อวันที่ : 12/05/2014 เวลา : 16:43 น. โดย : ปวีณ
เรียน -
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ

ลงเมื่อวันที่ : 11/05/2014 เวลา : 14:01 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โครงการเงินออมทวีทรัพย์

ลงเมื่อวันที่ : 06/05/2014 เวลา : 13:34 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศรับสมัครสมาชิก สส. ชสอ. รอบ 5/5

ลงเมื่อวันที่ : 06/03/2014 เวลา : 13:47 น. โดย : ปวีณ
เรียน หัวหน้าศูนย์ประสานงาน / หน่วยบริการ
เรื่อง การรับเงินค่ารับรองกลุ่มและค่าพัฒนาสมาชิก

ลงเมื่อวันที่ : 04/03/2014 เวลา : 10:03 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับดอกเบี้ยคืน ประจำเดือน มกราคม 2557

ลงเมื่อวันที่ : 04/02/2014 เวลา : 09:10 น. โดย : ปวีณ
เรียน -
เรื่อง ประกาศสรรหาัหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ฯ

ลงเมื่อวันที่ : 28/01/2014 เวลา : 13:01 น. โดย : ปวีณ
เรียน -
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 3/2557

ลงเมื่อวันที่ : 20/01/2014 เวลา : 16:08 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2557

ลงเมื่อวันที่ : 03/12/2013 เวลา : 16:04 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการชุดที่ 55

ลงเมื่อวันที่ : 03/12/2013 เวลา : 16:00 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่มารับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

ลงเมื่อวันที่ : 21/10/2013 เวลา : 15:11 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศรายชื่อบัญชีเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกค้างจ่าย

ลงเมื่อวันที่ : 21/10/2013 เวลา : 15:09 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลงเมื่อวันที่ : 10/10/2013 เวลา : 11:19 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.

ลงเมื่อวันที่ : 01/10/2013 เวลา : 11:47 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง ยกเลิกการจัดทำประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญประจำปี 2554

ลงเมื่อวันที่ : 30/08/2013 เวลา : 09:02 น. โดย : ปวีณ
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินคืนเบี้ยประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ ปี 2554

ลงเมื่อวันที่ : 10/09/2013 เวลา : 16:07 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค.

ลงเมื่อวันที่ : 26/08/2013 เวลา : 09:10 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก

ลงเมื่อวันที่ : 31/05/2013 เวลา : 15:50 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลงเมื่อวันที่ : 31/05/2013 เวลา : 15:50 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

ลงเมื่อวันที่ : 31/05/2013 เวลา : 15:51 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสาขาปัว

ลงเมื่อวันที่ : 31/05/2013 เวลา : 15:51 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานใหญ่

ลงเมื่อวันที่ : 31/05/2013 เวลา : 15:52 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศยกเลิกทำประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ ประจำปี 2555

ลงเมื่อวันที่ : 23/05/2013 เวลา : 11:32 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศเรื่องการจัดซื้อที่ดิน

ลงเมื่อวันที่ : 18/04/2013 เวลา : 09:03 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2556

ลงเมื่อวันที่ : 21/12/2012 เวลา : 15:24 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2556

ลงเมื่อวันที่ : 24/12/2012 เวลา : 15:56 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 54

ลงเมื่อวันที่ : 21/12/2012 เวลา : 15:18 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2556

ลงเมื่อวันที่ : 29/11/2012 เวลา : 10:11 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 54

ลงเมื่อวันที่ : 29/11/2012 เวลา : 10:00 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ตารางชำระหนี้เงินกู้

ลงเมื่อวันที่ : 11/11/2012 เวลา : 21:04 น. โดย : ปวีณ
เรียน
เรื่อง ประกาศงดให้บริการเกี่ยวกับเงินกู้ และงดรับชำระหนี้ก่อนกำหนด

ลงเมื่อวันที่ : 11/11/2012 เวลา : 20:59 น. โดย : ปวีณ
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com