เรียน สมาชิก
  เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญฃีสมาชิกสหกรณ์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 
แบบฟอร์มโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากหรือซื้อหุ้น ประจำปี 2559

- สมาชิกที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ใด ๆ หน่วยงานต้นสังกัดจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีเงินเดือน
- ต้องโอนเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองที่เปิดไว้กับสหกรณ์เท่านั้น ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีของคู่สมรสหรือบุคคลอื่นได้
- โรงเรียน หรือศูนย์ประสานงาน รวบรวมส่งสหกรณ์ฯภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/10/2016 เวลา  : 15:14 น. โดย  : จรัสพงษ์
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save