ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ระบบข้อมูลสมาชิก/ใบเสร็จออนไลน์(ใหม่)
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
  สลิปเงินเดือน บำนาญ เขต 1
  ตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสอค./สส.ชสอ.
 
FB
  หน้าแรก >  ทำเนียบบุคลากรชื่อ :   นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต
ตำแหน่ง :   ประธานกรรมการ
ชื่อ :   นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ
ตำแหน่ง :   รองประธานกรรมการคนที่ 1
ชื่อ :   นายคำนึง กุลสุทธิ์
ตำแหน่ง :   รองประธานกรรมการคนที่ 2
ชื่อ :   นายสำรอง ปันสุยะ
ตำแหน่ง :   รองประธานกรรมการคนที่ 3
ชื่อ :   นางกรรณิการ์ ฆะปัญญา
ตำแหน่ง :   กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ :   นายวีระ ศรีตนไชย
ตำแหน่ง :   กรรมการและเหรัญญิก
ชื่อ :   นายพิพัฒน์ พงษ์พันธ์
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ชื่อ :   นายมานพ เถรหมื่นไวย
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ชื่อ :   นายอาคม กุลสุรินทร์
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ชื่อ :   นายบุญนัก จ่าแสน
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ชื่อ :   นายอดุลย์ โรงคำ
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ชื่อ :   นายประยูร ธนูสนธิ์
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ชื่อ :   นายชิต คำชั่ง
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ชื่อ :   นายประเวศ โทสุรินทร์
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ชื่อ :   นายอนันต์ ธิคำ
ตำแหน่ง :   กรรมการ

ชื่อ :   นายคำนวณ มาเมือง
ตำแหน่ง :   ผู้ตรวจสอบกิจการ
ชื่อ :   ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม
ตำแหน่ง :   ผู้ตรวจสอบกิจการ
ชื่อ :   นายสุทน เตมีศักดิ์
ตำแหน่ง :   ผู้ตรวจสอบกิจการ
ชื่อ :   ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
ตำแหน่ง :   ผู้ตรวจสอบกิจการ
ชื่อ :   นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว
ตำแหน่ง :   ผู้ตรวจสอบกิจการ

ชื่อ :   นายพันธ์ศักดิ์ ยัพวัฒนพันธ์
ตำแหน่ง :   ผู้จัดการ
ฝ่ายงาน  
ชื่อ :   นางอนงนุช สิทธิชัย
ตำแหน่ง :   รองผู้จัดการ
ฝ่ายงาน  
ชื่อ :   นายสุเชษฐ สองสียนต์
ตำแหน่ง :   รองผู้จัดการ
ฝ่ายงาน  
ชื่อ :   นางธนัชพร สวนพุฒ
ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   เงินรับฝาก
ชื่อ :   นางสุนันทา สิทธิ
ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   สินเชื่อ
ชื่อ :   นายชาญณรงค์ ช่างเงิน
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   สินเชื่อ
ชื่อ :   นางพัชรินทร์ แสงอาทิตย์
ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   การเงิน
ชื่อ :   นางสาวขนิษฐา วิบูลย์ศักดิ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   บัญชี
ชื่อ :   นางมาลินี นุสา
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายงาน   ธุรการ
ชื่อ :   นายกิจชัย อิสสระ
ตำแหน่ง :   นักการภารโรง
ฝ่ายงาน  
ชื่อ :   นายยงยุทธ ทิพวงศ์
ตำแหน่ง :   พนักงานขับรถ
ฝ่ายงาน  
ชื่อ :   นายรุ่งโรจน์ ศรีรินยา
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   เงินรับฝาก
ชื่อ :   นางสุชานันท์ ไชยเลิศ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   สินเชื่อ
ชื่อ :   นางสาวกรรณิการ์ วุฒิ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   สินเชื่อ
ชื่อ :   นางจารุวรรณ ทิศหน่อ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   สินเชื่อ
ชื่อ :   นางจุฬาลักษณ์ ทิพวงศ์
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   การเงิน
ชื่อ :   นางนันทพร ใจสว่าง
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   บัญชี
ชื่อ :   นายชนินทร์ ศรีอาค๊ะ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่นิติกร
ฝ่ายงาน  
ชื่อ :   นายจรัสพงษ์ สมศิริ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ประมวลผล
ฝ่ายงาน  
ชื่อ :   นางเสาวคนธ์ ไชยศิริ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
ชื่อ :   นายไชย การุณยรัต
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
ชื่อ :   นางปนัดดา ธิเขียว
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ชื่อ :   นางกมลรัตน์ อินวุฒิ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ :   นางขัตติยา ประสิทธิวุฒิศักดิ์
ตำแหน่ง :   รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขาปัว
ฝ่ายงาน  
ชื่อ :   นายปวีณ ศศิวัจน์ไพสิฐ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   สินเชื่อ (สาขาปัว)
ชื่อ :   นางอัชญา  เสนรัตน์
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   เงินรับฝาก (สาขาปัว)
ชื่อ :   นางสาวขนิษฐา วงศ์พิจักษณ์
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   การเงิน (สาขาปัว)
ชื่อ :   นายชโยภาส คำเขียว
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   ธุรการ (สาขาปัว)

 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com