ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ระบบข้อมูลสมาชิก/ใบเสร็จออนไลน์(ใหม่)
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
  สลิปเงินเดือน บำนาญ เขต 1
  ตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสอค./สส.ชสอ.
 
FB
 
 
 หน้าแรก> ประวัติสหกรณ์
 หัวเรื่อง : ประวัติสหกรณ์
นามผู้บันทึก  ปวีณ    
บันทักเมื่อ  11/11/2012 19:22 น.    
 
 

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด   จัดตั้งขึ้นด้วยความเริ่มของ  อาจารย์คำรพ  นุชนิยม ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยได้พิจารณาเห็นว่าฐานะทางเศรษฐกิจของครูโดยทั่วไปของจังหวัดน่านยังไม่ดีเพราะมีหนี้สินกับบุคคลภายนอกซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยแพง จึงได้มีการประชุมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการอันที่จะร่วมมือกันช่วยเหลือกันปลดเปลื้องความเดือดร้อนนี้ ดังนั้น บรรดาครูอาจารย์และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดน่าน จึงมีความเห็นพ้องกันในอันที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนขึ้นในหมู่ครูอาจารย์ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อให้เป็นสถาบันการเงินอันถาวรซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ สงวนรายได้ของตนเองไว้ในวิถีทางอันมั่นคงและขจัดความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหมู่สมาชิก โดยดำเนินธุรกิจร่วมกัน ถือหลักความสมัครใจ หลักประชาธิปไตย หลักความยุติธรรม  หลักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจะได้ร่วมกันยกระดับความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น  ดังนั้นศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยอาจารย์คำรพ  นุชนิยม ซึ่งเป็นตัวแทนของครูอาจารย์และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปะจำจังหวัดน่าน  จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขึ้นและได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2503 หมายเลขทะเบียนที่ 41/10954 ได้เริ่มประกอบธุรกิจวันที่ 29 กรกฏาคม 2503 เป็นต้นมามีสมาชิกแรกตั้ง 913 คน มีเงินสะสมค่าหุ้นเริ่มแรก 18099 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 180,990.00 บาท

            เงินค่าหุ้นดังกล่าวฝ่ายจัดตั้งได้ดำริขอให้บรรดาครูอาจารย์และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ส่งเงินสะสมล่วงหน้าไว้เป็นเวลา 7 เดือน ในการดำเนินธุรกิจครั้งแรกสหกรณ์ จึงมีเงินบริการเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนใหักับสมาชิกได้พอสมควร ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นโดยหลักทั่วไปแล้ว คณะกรรมการดำเนินการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งขึ้นมาเป็นผู้ดำเนินการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการดังกล่าวมีภารกิจการงานมากย่อมไม่มีเวลาพอที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานประจำ และโดยที่ระยะเริ่มแรกทุนของสหกรณ์มีน้อย อาจารย์คำรพ นุชนิยม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประธานกรมการในขณะนั้น ได้ให้ความอนุเคราะห์ โดยให้ข้าราชการครูมาช่วยปฏิบัติงานของสหกรณ์ จำนวน 2 คน  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2506 สหกรณ์มีฐานะมั่นคงสมควรที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของตนเองได้  จึงได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ขึ้น ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ซึ่งจัดจ้างด้วยเงินของสหกรณ์จำนวน  22 คน การบริหารงานของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ สำนักงานของสหกรณ์ครั้งแรกได้อาศัยห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน  ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของบริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  เป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2508 นายชำเลือง  วุฒิจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประธานกรรมการ ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับ มีกำไรสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว สมควรจะจัดสร้างสำนักงานสหกรณ์เป็นของตนเอง ประกอบกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่านขณะนั้นคับแคบไม่สะดวกที่จะให้การบริการแก่สมาชิกห้องสมุด ประชาชนและสมาชิกของสหกรณ์ จึงได้ขออนุมัติที่ดินราชพัสดุในศาลากลางหลังเดิมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อขอสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เมื่อสร้างอาคารสหกรณ์แล้วทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะได้อยู่ร่วมกัน และได้รับอนุมัติให้สหกรณ์จัดสร้างในที่ดินราชพัสดุนั้นด้วยการสร้างอาคารครั้งนี้  จะก่อสร้างเป็นอาคารตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ชั้นขนาด กว้าง 11 เมตร  ยาว 25 เมตร ชั้นบนเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชั้นล่างเป็นสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด  มีห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องเก็บเอกสาร 2 ห้อง คณะกรรมการมีความเห็นชอบด้วย และให้นำเรื่องนี้พร้อมด้วยแบบแปลนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกให้ความเห็นชอบ   เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2507 ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนดังกล่าว โดยวิธีจัดซื้อวัสดุดำเนินการควบคุมการก่อสร้างเองในวงเงินงบประมาณ 200,000.00 บาท ในการก่อสร้างได้ใช้เงินในการก่อสร้างอาคารพร้อมทั้งอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงานเป็นจำนวนเงิน 160,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่มีการประหยัดที่สุด และได้ทำพิธีเปิดสำนักงานเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2508 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

            ต่อมาทางจังหวัดน่าน   ได้สร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จึงได้ย้ายไปอยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่ และสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองน่าน ได้มาอาศัยอยู่ชั้นล่างแทน  จนกระทั่งถึงวันที่ 2 กันยายน 2526 จึงได้ย้ายออกไป สหกรณ์ได้ใช้อาคารชั้นล่างบริการแก่สมาชิก ส่วนชั้นบนเป็นห้องประชุมในปี พ.ศ. 2531  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด   ชุดที่ 29   ซึ่งมีนายมนัส  กาละดี   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เป็นประธานกรรมการ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานใหม่ ณ บริเวณบ้านเลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  จำนวน 1 ไร่ 63 7/10  ตารางวา  ในราคา 700,000 บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) จากคุณพิมล สุนทรานนท์ ได้กรุณาขายที่ดินแปลงนี้ในราคาที่ไม่แพง โดยมีความประสงค์จะให้ที่ดินแปลงนี้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและหน่วยงาน  และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด  ชุดที่ 35  ซึ่งมีนายเสงี่ยม อัมภาราม 
ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดน่าน เป็นประธานกรรมการ โดยการอนุมัติของสมาชิกที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2537 ให้ดำเนินการจัดสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ งบประมาณ 6,800,000 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)  เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2537 แล้วเสร็จ วันที่ 11 สิงหาคม 2538 ในคณะกรรมการชุดที่ 36 ซึ่งมีนายสุรเดช  ปั้นเจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน  เป็นประธานกรรมการ และได้ทำพิธีเปิดสำนักงานเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2538

 
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com