ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ระบบข้อมูลสมาชิก/ใบเสร็จออนไลน์(ใหม่)
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
  สลิปเงินเดือน บำนาญ เขต 1
  ตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสอค./สส.ชสอ.
 
FB
 
 
 หน้าแรก> ดาวน์โหลดเอกสาร
 หัวเรื่อง : ดาวน์โหลดเอกสาร
นามผู้บันทึก  ปวีณ    
บันทักเมื่อ  18/07/2017 09:11 น.    
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบขอรับความช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยน้ำท่วม คลิกที่นี่


คำขอกู้เงินโครงการรวมหนี้ฯ ประจำปี 2560 (ยื่นคำขอกู้ ได้ถึง 30 ธันวาคม 2559 นี้) คลิกที่นี่


*กรณีติดต่อคำนวณยอดเงินกู้ (ให้นำสลิปเงินเดือนล่าสุดมาด้วยทุกครั้ง)*

คำขอกู้เงิน
คำขอกู้เงินสามัญ
- คำขอกู้เงินสามัญอุ่นใจพร้อมหนังสือยินยอม (ยื่นกู้พร้อมกับหนังสือสัญญากู้เงินสามัญอุ่นใจ ตามหลักเกณฑ์ คลิก)โปรแกรมคำนวณเงินกู้

แบบฟอร์มอื่นๆ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ใบสมัครสมาชิกสมทบ
- แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก
- แบบฟอร์มเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์
- แบบฟอร์มแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด
- แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
- แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอรับเงินสงเคราะห์ศพแทน
- แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

คู่มือวิธีใช้งานระบบใบเสร็จออนไลน์ เวอร์ชั่น "ปู่ม่านย่าม่าน"
- ดาวน์โหลดคู่มือ (แก้ไขครั้งที่ 1)

แบบบันทึกอื่นๆ
 
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com