ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ระบบข้อมูลสมาชิก/ใบเสร็จออนไลน์(ใหม่)
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
  สลิปเงินเดือน บำนาญ เขต 1
  ตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสอค./สส.ชสอ.
 
FB
 
 
 หน้าแรก> ระเบียบของสหกรณ์
 หัวเรื่อง : ระเบียบของสหกรณ์
นามผู้บันทึก  ปวีณ    
บันทักเมื่อ  07/01/2017 13:25 น.    
 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน พ.ศ. 2556


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด                      

1. ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2556

2. ว่าด้วยการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ พ.ศ.2553 

3. ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554                                         

4. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นพ.ศ.2553

5. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจ พ.ศ. 2556 

6. ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2553   

7. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2553  

8. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้พนักงานราชการ พ.ศ. 2552

9. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตร พ.ศ. 2550

10. ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2553

11. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงานของกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ. 2550

12. ว่าด้วยการซื้อ – การจ้าง พ.ศ. 2553

13. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549

14. ว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2551

15. ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2551

16. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2552

17. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ พ.ศ. 2549

18. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองกลุ่ม พ.ศ. 2556

19. ว่าด้วยศูนย์ประสานงานและหน่วยบริการสมาชิก พ.ศ. 2551

20. ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุง พ.ศ.2553

21. ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถยนต์ของสหกรณ์ พ.ศ.2553

22. ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2553

23. ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ.2549

24. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2553

25. ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2553

26. ว่าด้วยการให้สวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2549  

27. ว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ  พ.ศ.2550

28. ว่าด้วยการให้บริการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2551

29. ว่าด้วยทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2552

30. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2555

31. ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ พ.ศ.2553

32. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2549

33. ว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2551

34. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2549

35. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2551

36. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2549

37. ว่าด้วยการเกษียณอายุก่อนกำหนดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2554

38. ว่าด้วยเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2554

39. ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com