ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ระบบข้อมูลสมาชิก/ใบเสร็จออนไลน์(ใหม่)
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
  สลิปเงินเดือน บำนาญ เขต 1
  ตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสอค./สส.ชสอ.
 
FB
 
 
 หน้าแรก> หมายเลขติดต่อภายใน
 หัวเรื่อง : หมายเลขติดต่อภายใน
นามผู้บันทึก  ปวีณ    
บันทักเมื่อ  12/01/2017 10:09 น.    
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สินเชื่อ (หัวหน้าสินเชื่อ) 102
สินเชื่อ (
เงินกู้สามัญ และสามัญอุ่นใจ) 103
ประมวลผล 103
สินเชื่อ (เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์) 104

เงินฝาก 105
การเงิน 108
บัญชี 107

รองผู้จัดการ (อนงนุช) 111
รองผู้จัดการ (สุเชษฐ) 112
รองผู้จัดการ (ขัตติยา) 0 5468 8167
ผู้จัดการ 109

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก:-
-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน (สสคน.) 106
-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 106
-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย. (สส.ชสอ.) 106

ธุรการ / ประชาสัมพันธ์ 101

 
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com