Year: 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

         ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กำหนดยื่นซองประกวดราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.          การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศแนบท้ายนี้  

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ซื้อเอกสารประกวดราคา 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด          ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 0233 ในวันและเวลาทำการ          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป          กำหนดยื่นซองประกวดราคาพร้อมวางหลักประกันซองประกวดราคา  เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) […]

แจ้งการจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ปี 2560 โดยจะจ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์(เล่มสีเขียว) ของสมาชิกทุกคน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะปิดบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิกทุกคนโดยวิธีโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ (เล่มสีเขียว) ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์          หากสมาชิกท่านใดยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มาติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาปัว โดยด่วน          จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน

การจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560

         ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้มีมติอนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560 โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามรายชื่อด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ซื้อเอกสารประกวดราคา 1 – 15 พ.ย. 2560

         ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กำหนดยื่นซองประกวดราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. นั้น          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560 วิธีประกวดราคา ข้อ 13 ข้อ 14 จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ลงวันที่ […]

ประกาศการสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2561 (รอบบัญชี 30 พฤศจิกายน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผู้มีสิทธิเสนอรับงานต้องแนบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาดังนี้ 1. ใบอนุญาตของคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2. ประวัติและประสบการฯผู้สอบบัญชี 3. รายชื่อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี กำหนดยื่นหนังสือรับภายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดข้อมูลได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 054-710233, 771656 โทรสาร 054-775181-2

แจ้งให้สมาชิกสามัญมารับสมุดเงินฝากออมทรัพย์

สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อขอรับสมุดเงินฝากออมทรัพย์ของท่านได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ช่องบริการที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** ปีงบประมาณ 2560 สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ของสมาชิก สมาชิกท่านใด ที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ กรุณาติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 น. – 15.30 น.***

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ และได้ทำการลงคะแนนสรรหาในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้ครบกำหนดตามระเบียบว่าด้วย วิธีการสรรหาประธานการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาดังนี้ รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง