Year: 2562

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับ ถัดไปมารายงานตัวต่อไป

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท – ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 1. สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2. สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

1 3 4 5 6 7 8