Year: 2562

การสรรหาบริษัททัวร์เพื่อนำคณะไปศึกษาดูงาน ประจำปี 2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัททัวร์ เพื่อนำคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิก จำนวน 90 คน ไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด โดยกำหนดออกเดินทางในช่วงเย็นวันที่ 25 เมษายน 2562 กลับถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด วันที่ 28 เมษายน 2562 บริษัททัวร์ที่มีความประสงค์เสนอโปรแกรมการเดินทางไปศึกษาดูงาน มีรายละเอียดตามประกาศท้ายนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศนี้ ประสงค์จะยื่นเสนอเงื่อนไขและราคาบริการ ให้เตรียมเอกสารตามคุณสมบัติที่กำหนดมายื่นเสนอบริการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถและถนนรอบอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถและถนนรอบอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 0233 ในวันและเวลาราชการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของสาขาปัว เป็น 0 5471 8448 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของสาขาปัว จากหมายเลขเดิม 0 5468 8167 เป็นหมายเลขใหม่ 0 5471 8448 ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานจากสัญญาณแบบแอนะล็อก (Analog Signal) เป็นแบบสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal)

ชสอ. ประกาศการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 โรงเรียนไหนสนใจส่งขอรับการสนับสนุน ให้ส่งโครงการตามรายละเอียดท้ายนี้มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทร้พย์แห่งประเทศไทย โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ โครงการละไม่เกิน 15,000 บาท โรงเรียนไหนสนใจส่งขอรับการสนับสนุน ให้ส่งโครงการตามรายละเอียดท้ายนี้มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 โรงเรียน และสหกรณ์จะได้ดำเนินการส่งให้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ใหม่ เข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ ใน 4 รุ่น ตลอดปี 2562 โดยส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกิจการสหกรณ์ และเพื่อให้สมาชิกทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น ตลอดปี 2562 สมาชิกใหม่ท่านใดที่ยังไม่ผ่านการอบรม สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 054-771656 ต่อ 101

1 5 6 7 8