Year: 2562

วันหยุดทำการตามประเพณี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2562

29/11/2562 แก้ไข ครั้งที่ 6 ประกาศหยุดทำการ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 26/06/2562 แก้ไข ครั้งที่ 5 ประกาศหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันหยุดครึ่งปีธนาคาร (ตามระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) 30/04/2562 แก้ไข ครั้งที่ 4 ประกาศหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดพิเศษ (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) 02/04/2562 แก้ไข ครั้งที่ 3 ประกาศหยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 02/04/2562 แก้ไข ครั้งที่ 2 ประกาศยกเลิกวันหยุด ในวันพุธที่ […]

1 6 7 8