Year: 2566

ประกาศสหกรณ์ฯ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2565 หากสมาชิกต้องการใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน “สอ.ครูน่าน” โปรดอ่านระเบียบนี้อย่างถี่ถ้วน

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ หากสมาชิกอ่าน ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2565 อย่างเข้าใจแล้ว สมาชิกสามารถดาวน์โหลด และใช้งานแอปพลิเคชัน “สอ.ครูน่าน” ได้งาน QR code และลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลย หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ […]

ประกาศสหกรณ์ฯ หลักเกณฑ์การให้กู้ เงินกู้สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ วงเงินสูงสุด 4.4 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.5% ต่อปี / 360 งวด | ใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 8 คน

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)