fbpx

บรรณาธิการ

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การลดการถือหุ้นรายเดือนเป็น 1% ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 2563 เป็นต้นไป

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด.เรื่อง การลดการถือหุ้นรายเดือนเป็น 1%.สหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับลดค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก ทั้งระบบเหลือ 1% ของเงินได้รายเดือน ไม่รวมวิทยะฐานะ ขั้นต่ำ 500 บาท.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป.หากสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนมากกว่า 1% ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์.จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 สมาชิกที่จะกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 ควรศึกษาข้อมูลก่อน

อาศัยอำนาจข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 15 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2563 ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกและให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฎิบัติจากเดิม ดังนี้1. การกู้เงินทุกประเภทเป็นไปตามเกณฑ์ อายุการเป็นสมาชิก (ตาม สิทธิของการกู้เงิน ข้อ 5 ใน หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563)2. เงินกู้สามัญ กำหนดการยื่นคำขอกู้ สามารถยื่นคำขอกู้ได้ทุกวันทำการ (ตาม การกู้เงินสามัญ ข้อ 2.9)3. เงินกู้สามัญ กำหนดรับสัญญาทุกวันและจ่ายเงินกู้ภายใน 7 วันทำการ […]

ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ช่วยกันออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวของธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและร่างกฎกระทรวงการกำหนดอัตราเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563” หมดเขตการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 29 ก.พ. นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ช่วยกันออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวของธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและร่างกฎกระทรวงการกำหนดอัตราเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563” ที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โดยหมดเขตการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 29 ก.พ. นี้) แสดงความคิดเห็น (คลิก) ลิงก์ท้ายนี้ 👉 http://bit.ly/3a2Vidn

ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ 😃😀😄 สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 จำกัดเพียง 45 ที่นั่ง🛎 👉 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 · เวลา 9.00 – 15.00 น. (โดยประมาณ) ⏰ สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ ตามลิงก์ท้ายนี้ 📲 👉 http://bit.ly/2V5p9xr

ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะนำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ไปศึกษาดูงาน ณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด.เพื่อนำมาพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ของเราต่อไป.จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) 2. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 3. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) 2. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 3. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็น 5.75% ต่อปี ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

**ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด**.โดย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15% ต่อปี.(จาก 5.90% ต่อปี >> 5.75% ต่อปี).เป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2563 ให้แก่สมาชิก.ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 29 ก.พ. 2563

ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ 😃😀😄 สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 จำกัดเพียง 45 ที่นั่ง🛎 👉 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 · เวลา 9.00 – 15.00 น. (โดยประมาณ) ⏰ สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ ตามลิงก์ท้ายนี้ 📲 👉 http://bit.ly/2GtYuSg

1 2 3 4 5 18