รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา กรรมการดำเนินการ

เขตสรรหาที่ 2 หมายเลข 1

นายสมคิด กันบุญ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.น่าน เขต 1

เขตสรรหาที่ 3 หมายเลข 1

นายสุทน เตมีศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน

เขตสรรหาที่ 3 หมายเลข 2

นายเจน ดีสีใส
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถืมตอง อำเภอเมืองน่าน

เขตสรรหาที่ 4 หมายเลข 1

นายคล่อง สอนทะ
ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญอำเภอเวียงสา

เขตสรรหาที่ 4 หมายเลข 2

นายสถิต วงค์พุทธคำ
ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญอำเภอเวียงสา

เขตสรรหาที่ 5 หมายเลข 1

นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง อำเภอนาหมื่น

เขตสรรหาที่ 6 หมายเลข 1

นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอง อำเภอแม่จริม

เขตสรรหาที่ 7 หมายเลข 1

นายสมเกียรติ มะโนราช
ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ อำเภอปัว

เขตสรรหาที่ 7 หมายเลข 2

ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.น่านเขต 2

เขตสรรหาที่ 7 หมายเลข 3

นายสุชาติ กะรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอน อำเภอปัว

เขตสรรหาที่ 8 หมายเลข 1

นายสาคร คำวัง
ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญอำเภอท่าวังผา

เขตสรรหาที่ 10 หมายเลข 1

นายณรงค์ กันอาทา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้สมัครฯ หมายเลข 1

ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ อำเภอนาน้อย สพป.น่านเขต 1

ผู้สมัครฯ หมายเลข 2

นายดำรงค์ รอวิลาน
แหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านผาตูบ อำเภอเมืองน่าน

ผู้สมัครฯ หมายเลข 3

นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว อำเภอท่าวังผา

ผู้สมัครฯ หมายเลข 4

นางสกาวเดือน นาคศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อำเภอเมืองน่าน สพม.37

ผู้สมัครฯ หมายเลข 5

นายทรงวุฒิ วรสถิตย์
ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองน่าน