รับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00 – 16.00 น.

**ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00 – 16.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไป มารายงานตัวต่อไป และให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ในประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีประกาศยกเลิกหรือมีประกาศให้สอบคัดเลือกใหม่** 8 -16 มิ.ย. 2563 เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารแนบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 มิ.ย. 2563 สอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 21 มิ.ย. 2563 สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 22 มิ.ย. 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 30 มิ.ย. 2563 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้ผู้สิทธิ์ สอบข้อเขียน ณ สหกรณ์ฯ สนญ. (ที่เดิม) ในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.

8 -16 มิ.ย. 2563 เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารแนบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 มิ.ย. 2563 สอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 21 มิ.ย. 2563 สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 22 มิ.ย. 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 30 มิ.ย. 2563 ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสอบสูงสุดมารายงานตัว ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ก.ค. 2563 เริ่มทดลองปฎิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line […]

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,060 บาท ยื่นใบสมัคร ณ สหกรณ์ฯ สนญ. ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มิ.ย. เวลา 9.00 – 15.30 น. ในวันทำการ

8 -16 มิ.ย. 2563 เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารแนบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 มิ.ย. 2563 สอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 21 มิ.ย. 2563 สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 22 มิ.ย. 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 30 มิ.ย. 2563 ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสอบสูงสุดมารายงานตัว ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ก.ค. 2563 เริ่มทดลองปฎิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line […]

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวฯ พร้อมหลักประกันตามประกาศ ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.)

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวต่อคณะกรรมการ พร้อมหลักประกันตามประกาศ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา 9.00 – 16.00 น. หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะเรียกผู้ที่ได้ลำดับถัดไปของแต่ละตำแหน่งมารายงานตัว เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. เวลา 13.00 น. ณ ตึก 6 อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 พ.ย. เวลา 8.00 น. และเริ่มสอบสัมภาษณ์ในเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เอกสารประกอบการสอบข้อเขียน แผนที่สถานที่สอบข้อเขียน อาคารเรียน ตึก 6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน รายละเอียดหัวข้อที่ใช้สอบข้อเขียนในแต่ละตำแหน่ง (เลื่อนดูข้างล่าง) หรือ อ่าน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับ ถัดไปมารายงานตัวต่อไป

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 1. สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2. สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

1 2