ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับ ถัดไปมารายงานตัวต่อไป

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท – ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 1. สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2. สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 1. สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2. สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ ซื้อเอกสารประกวดราคา 5 – 22 เม.ย. 2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จากัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน อาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จากัด ราคากลางของงานในการประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,987,300 บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ติดตั้งและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. กำหนดยื่นซองประกวดราคาพร้อมวางหลักประกันซองประกวดราคา เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน ) ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน […]

1 2 3 7