fbpx

ประกาศสหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ และได้ทำการลงคะแนนสรรหาในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้ครบกำหนดตามระเบียบว่าด้วย วิธีการสรรหาประธานการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาดังนี้ รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สินเชื่ออุ่นใจ ATM 2558

หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน 1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้พร้อมคู่สมรส 2. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่าของผู้กู้ หรือมรณบัตรคู่สมรสของผู้กู้ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 4. รายการหักเงินเดือนของผู้กู้ (สลิปเงินเดือน) 5. หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน 6. สำเนาบัตรประจาตัวผู้ค้ำประกันพร้อมคู่สมรส 7. สำเนาใบสำคัญการหย่าผู้ค้ำประกัน / มรณบัตรคู่สมรสผู้ค้ำประกัน 8. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด หมายเหตุ 1. เอกสารทุกรายการต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ 2. ให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยปากกาสีน้ำเงิน รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แจ้งรับเงินค่ารับรองกลุ่มสมาชิก และค่าพัฒนาสมาชิก 2558

         แจ้งให้ศูนย์ประสานงาน/กลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตน่าน 1 และน่านเหนือ ทำเรื่องขอรับเงินค่ารับรองกลุ่มสมาชิกรายละ 600 บาท และค่าพัฒนาสมาชิกรายละ 50 บาท โดยมีรายละเอียดตามหนังสือท้ายนี้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2558 ถ้าพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธ์ในการรับเงินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประมวลผล

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 น. ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 544 ชั้น 4 อาคาร 5 วิทยาลัยเทคนิคน่าน และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2558

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ ห้างร้านใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2558 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนท.ประมวลผลคอมพิวเตอร์ 2558

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ปี 2558 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

รายชื่อสมาชิกขอรับเงินคืนส่วนต่างค่าเบี้ยประกัน 2558

         แจ้งสมาชิกที่มีรายชื่อท้ายนี้ ให้ติดต่อขอรับเงินคืนค่าเบี้ยประกันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศการซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบ 2558

         ประกาศการซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบจากเดิมรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็น รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

1 4 5 6 7 8