fbpx

การให้บริการ/วันหยุด

ประกาศงดรับชำระหนี้ก่อนกำหนด/การซื้อหุ้นเพิ่ม และการรับเงินกู้ผ่านระบบ ATM ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2561

        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะปิดบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการประชุมใหญ่ให้ทันตามเวลา ที่กำหนด         มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้มีมติงดให้บริการดังนี้         1. งดรับชำระหนี้ก่อนกำหนดของเงินกู้ทุกประเภท/งดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2561 โดยจะทำการเริ่มรับชำระหนี้ก่อนกำหนด และรับซื้อหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561     […]

แจ้งสาขาปัวไฟฟ้าดับ 8 พ.ค.2558 เวลา 9.00-9.30 / 16.00-16.30น.

เรียนสมาชิก ด้วยในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัวจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลา 09.00-09.30 และเวลา 16.00-16.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว จึงไม่สามารถให้บริการสมาชิกในช่วงเวลาดังกล่าวได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1 3 4 5