fbpx

บุคลากร (ฝ่ายบริหาร) ปี 2564

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2564

นายสงบ จินะแปง

ประธานกรรมการ

นายสมควร สมฤทธิ์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายไตรพฤก ผางาม

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางธิดา เสมอใจ

กรรมการและเลขานุการ

นายธงชัย พุฒนา

กรรมการและเหรัญญิก

นายอนันต์ วุฒิ

กรรมการ

นายนิมิตร หงสนันทน์

กรรมการ

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ

กรรมการ

นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุทัศน์ ปันสอน

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายธัชชัย ไชยโย

กรรมการ

นายณรงค์ สิทธิลภ

กรรมการ

นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ

กรรมการ

นายประเชิญ ยาอุด

กรรมการ

นายรัฐชวิชญ์ นาระทะ

กรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2564

นายสงบ จินะแปง

ประธานกรรมการ

นายสมควร สมฤทธิ์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายไตรพฤก ผางาม

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายธงชัย พุฒนา

กรรมการและเหรัญญิก

นางธิดา เสมอใจ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 62 ประจำปี 2564

นายนิมิตร หงสนันทน์

ประธานกรรมการ

นายอนันต์ วุฒิ

กรรมการ

นายณรงค์ สิทธิลภ

กรรมการ

นายธัชชัย ไชยโย

กรรมการ

นายสุทัศน์ ปันสอน

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 62 ประจำปี 2564

นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ

ประธานกรรมการ

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ

กรรมการ

นายประเชิญ ยาอุด

กรรมการ

นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย

กรรมการ

นายรัฐชวิชญ์ นาระทะ

กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2564

นายอนันต์ วุฒิ

ประธานอนุกรรมการ

นายนิมิตร หงสนันทน์

อนุกรรมการ

นายณรงค์ สิทธิลภ

รองประธานอนุกรรมการ

นายสุทัศน์ ปันสอน

อนุกรรมการ

นายประเชิญ ยาอุด

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย ชุดที่ 62 ประจำปี 2564

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ

ประธานอนุกรรมการ

นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ

รองประธานอนุกรรมการ

นายรัฐชวิชญ์ นาระทะ

อนุกรรมการ

นายธัชชัย ไชยโย

อนุกรรมการ

นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายธรรมวัฒน์ สัตยวงศ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประสาท ศรีสวัสดิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวรพรรณ ภัทรกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปี 2564

นายสุรสิทธิ์ สมยศ

ประธานกรรมการ

นายดรุณ ไชยธวัช

รองประธานกรรมการ

นายวิรัช นามพญา

กรรมการ

นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล

กรรมการ

นายวุฒิพงษ์ ขันผง

กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2564

คลิกดูรายละเอียด
ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2564

[clicface-organi id="1628x"]