บุคลากร (ฝ่ายบริหาร) ปี 2565

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2565

นายสงบ จินะแปง

ประธานกรรมการ

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายประเชิญ ยาอุด

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายสุทัศน์ ปันสอน

กรรมการและเลขานุการ

นายรัฐชวิชญ์ นาระทะ

กรรมการและเหรัญญิก

นายธงชัย ไชยยงค์

กรรมการ

นายธัชชัย ไชยโย

กรรมการ

นายประเทือง ใจมา

กรรมการ

นายวรภพ รินฤทธิ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายมารุต กำธรกุล

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายสุพจน์ ภิราญคำ

กรรมการ

นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ

กรรมการ

นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย

กรรมการ

นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม

กรรมการ

นายกมล สุทธาวาส

กรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2565

นายสงบ จินะแปง

ประธานกรรมการ

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายประเชิญ ยาอุด

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายรัฐชวิชญ์ นาระทะ

กรรมการและเหรัญญิก

นายสุทัศน์ ปันสอน

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 63 ประจำปี 2565

นายธัชชัย ไชยโย

ประธานกรรมการ

นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย

กรรมการ

นายกมล สุทธาวาส

กรรมการ

นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม

กรรมการ

นายธงชัย ไชยยงค์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 63 ประจำปี 2565

นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ

ประธานกรรมการ

นายธงชัย ไชยยงค์

กรรมการ

นายวรภพ รินฤทธิ์

กรรมการ

นายประเทือง ใจมา

กรรมการ

นายมารุต กำธรกุล

กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2565

นายกมล สุทธาวาส

ประธานอนุกรรมการ

นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ

อนุกรรมการ

นายวรภพ รินฤทธิ์

อนุกรรมการ

นายมารุต กำธรกุล

อนุกรรมการ

นายสุพจน์ ภิราญคำ

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย ชุดที่ 63 ประจำปี 2565

นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย

ประธานอนุกรรมการ

นายธัชชัย ไชยโย

อนุกรรมการ

นายประเทือง ใจมา

อนุกรรมการ

นายสุพจน์ ภิราญคำ

อนุกรรมการ

นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการติดตามหนี้สิน ชุดที่ 63 ประจำปี 2565

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ

ประธานอนุกรรมการ

นายธัชชัย ไชยโย

อนุกรรมการ

นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ

อนุกรรมการ

นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย

อนุกรรมการ

นายประเทือง ใจมา

อนุกรรมการ

นายปัญญา สุรินทร์

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 63 ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย

ประธานอนุกรรมการ

นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย

อนุกรรมการ

น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง

อนุกรรมการ

นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

อนุกรรมการ

นายสุทธิพงษ์ แก่นจันทร์

อนุกรรมการ

นายปวีณ ศศิวัจน์ไพสิฐ

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายจรัสพงษ์ สมศิริ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายธรรมวัฒน์ สัตยวงศ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประสาท ศรีสวัสดิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวรพรรณ ภัทรกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปี 2565

นายสุรสิทธิ์ สมยศ

กรรมการควบคุมภายใน

นายวิรัช นามพญา

กรรมการควบคุมภายใน

นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล

กรรมการควบคุมภายใน

นายวุฒิพงษ์ ขันผง

กรรมการควบคุมภายใน

นายดรุณ ไชยธวัช

กรรมการควบคุมภายใน

ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2565

คลิกดูรายละเอียด
ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2565

[clicface-organi id="1628x"]