บุคลากร (ฝ่ายบริหาร) ปี 2566

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2566

นายสงบ จินะแปง

ประธานกรรมการ

นายประเทือง ใจมา

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายกมล สุทธาวาส

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายวรภพ รินฤทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

นายมารุต กำธรกูล

กรรมการและเหรัญญิก

นายธงชัย ไชยยงค์

กรรมการ

นายสุพจน์ ภิราญคำ

กรรมการ

นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายไชยยศ คำสังวาลย์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี

กรรมการ

นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ

กรรมการ

นายธรรมวัฒน์ สัตยวงศ์

กรรมการ

นายโกศล เพ็ชรสาริกิจ

กรรมการ

นายประสิทธิ์ ชาวแหลง

กรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2566

นายสงบ จินะแปง

ประธานกรรมการ

นายประเทือง ใจมา

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายกมล สุทธาวาส

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายมารุต กำธรกูล

กรรมการและเหรัญญิก

นายวรภพ รินฤทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 64 ประจำปี 2566

นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม

ประธานกรรมการ

นายสุพจน์ ภิราญคำ

กรรมการ

นายธรรมวัฒน์ สัตยวงศ์

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา

กรรมการ

นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 64 ประจำปี 2566

นายธงชัย ไชยยงค์

ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ ชาวแหลง

กรรมการ

นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ

กรรมการ

นายโกศล เพ็ชรสาริกิจ

กรรมการ

นายไชยยศ คำสังวาลย์

กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2566

นายสุพจน์ ภิราญคำ

ประธานอนุกรรมการ

นายธงชัย ไชยยงค์

อนุกรรมการ

นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี

อนุกรรมการ

นายธรรมวัฒน์ สัตยวงศ์

อนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย ชุดที่ 64 ประจำปี 2566

นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี

ประธานอนุกรรมการ

นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม

อนุกรรมการ

นายโกศล เพ็ชรสาริกิจ

อนุกรรมการ

นายไชยยศ คำสังวาลย์

อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ ชาวแหลง

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการติดตามหนี้สิน ชุดที่ 64 ประจำปี 2566

นายสุพจน์ ภิราญคำ

ประธานอนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ ชาวแหลง

อนุกรรมการ

นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี

อนุกรรมการ

นายโกศล เพ็ชรสาริกิจ

อนุกรรมการ

นายมารุต กำธรกูล

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 63 ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย

ประธานอนุกรรมการ

นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย

อนุกรรมการ

น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง

อนุกรรมการ

นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

อนุกรรมการ

นายสุทธิพงษ์ แก่นจันทร์

อนุกรรมการ

นายปวีณ ศศิวัจน์ไพสิฐ

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายจรัสพงษ์ สมศิริ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวรพรรณ ภัทรกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายถนอม ศักดาศรี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายภานุมาศ ปาฟอง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปี 2565

นายสุรสิทธิ์ สมยศ

กรรมการควบคุมภายใน

นายวิรัช นามพญา

กรรมการควบคุมภายใน

นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล

กรรมการควบคุมภายใน

นายวุฒิพงษ์ ขันผง

กรรมการควบคุมภายใน

นายดรุณ ไชยธวัช

กรรมการควบคุมภายใน

ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2565

คลิกดูรายละเอียด
ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2565

[clicface-organi id="1628x"]