สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ประจำปี 2567
นายประเทือง ใจมา
ประธานกรรมการ
นายไชยยศ คำสังวาลย์
กรรมการและเหรัญญิก
นายธรรมวัฒน์ สัตยวงศ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายประสิทธิ์ ชาวแหลง
รองประธานกรรมการคนที่ 2
ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
กรรมการและเลขานุการ
นายถนอม
อุ่นอก
กรรมการ
นายอภิสิทธิ์
สอนทะ
กรรมการ
นายโกศล
เพ็ชรสาริกิจ
กรรมการ
นายวิโรจน์
ใหม่เทวินทร์
กรรมการ
นายเกียรติชาย
ทิพย์บุญศรี
กรรมการ
นายจักรภาณุ
วีระวงค์
กรรมการ
นายปกรณ์
ศศิวัจน์ไพสิฐ
กรรมการ
นางพัชราภา
ผาแสง
กรรมการ
นายอนันตศักดิ์
ยศอาลัย
กรรมการ
นายถวิล
เจดีย์ถา
กรรมการ
คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 65 ประจำปี 2567
นายประเทือง
ใจมา
ประธานกรรมการ
นายธรรมวัฒน์
สัตยวงศ์
รองประธานกรรมการ
คนที่ 1
นายประสิทธิ์
ชาวแหลง
รองประธานกรรมการ
คนที่ 2
นายไชยยศ
คำสังวาลย์
กรรมการและเหรัญญิก
ว่าที่ร้อยตรีกมล
เชียงลา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 65 ประจำปี 2567
นายธรรมวัฒน์
สัตยวงศ์
ประธานกรรมการ
นายปกรณ์
ศศิวัจน์ไพสิฐ
กรรมการ
นายถวิล
เจดีย์ถา
กรรมการ
นายวิโรจน์
ใหม่เทวินทร์
กรรมการ
นายอนันตศักดิ์
ยศอาลัย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 65 ประจำปี 2567
นายปกรณ์
ศศิวัจน์ไพสิฐ
ประธานกรรมการ
นายไชยยศ
คำสังวาลย์
กรรมการ
นายถนอม
อุ่นอก
กรรมการ
นายอภิสิทธิ์
สอนทะ
กรรมการ
นายจักรภาณุ
วีระวงค์
กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 65 ประจำปี 2567
นายโกศล
เพ็ชรสาริกิจ
ประธานอนุกรรมการ
นางพัชราภา
ผาแสง
อนุกรรมการ
นายถนอม
อุ่นอก
อนุกรรมการ
นายเกียรติชาย
ทิพย์บุญศรี
อนุกรรมการ
นายอภิสิทธิ์
สอนทะ
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย ชุดที่ 65 ประจำปี 2567
นายเกียรติชาย
ทิพย์บุญศรี
ประธานอนุกรรมการ
นายถวิล
เจดีย์ถา
อนุกรรมการ
นางพัชราภา
ผาแสง
อนุกรรมการ
นายประสิทธิ์
ชาวแหลง
อนุกรรมการ
นายอนันตศักดิ์
ยศอาลัย
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการติดตามหนี้สิน ชุดที่ 65 ประจำปี 2567
นายประสิทธิ์
ชาวแหลง
ประธานอนุกรรมการ
นายเกียรติชาย
ทิพย์บุญศรี
อนุกรรมการ
นายโกศล
เพ็ชรสาริกิจ
อนุกรรมการ
นายจักรภาณุ
วีระวงค์
อนุกรรมการ
นายวิโรจน์
ใหม่เทวินทร์
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดที่ 65 ประจำปี 2567
นายประสิทธิ์
ชาวแหลง
ประธานอนุกรรมการ
นายวิโรจน์
ใหม่เทวินทร์
อนุกรรมการ
นายถวิล
เจดีย์ถา
อนุกรรมการ
นายอนันตศักดิ์
ยศอาลัย
อนุกรรมการ
นายปกรณ์
ศศิวัจน์ไพสิฐ
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการการลงทุน ชุดที่ 65 ประจำปี 2567
นายไชยยศ
คำสังวาลย์
ประธานอนุกรรมการ
นายจักรภาณุ
วีระวงค์
อนุกรรมการ
นายอภิสิทธิ์
สอนทะ
อนุกรรมการ
นายถนอม
อุ่นอก
อนุกรรมการ
นางพัชราภา
ผาแสง
อนุกรรมการและเลขานุการ