สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

สำหรับหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดเอกสาร มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. สำหรับการเปิดใช้งานในโทรศัพท์มือถือ ให้แตะที่หัวข้อเอกสารอีกครั้ง สำหรับ “ซ่อน” รายการเอกสารดาวน์โหลดในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการเลื่อนดูหัวข้อถัดไป
2. คลิกขวาหรือ แตะค้าง รายการเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด แล้วเลือก “Open in new tab”

เอกสารสหกรณ์

1 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงชื่อ - ที่อยู่ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (450 downloads )
2 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ค่าหุ้น รายเดือน (สามัญ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1075 downloads )
3 ใบเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ รายเดือน (สามัญ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1610 downloads )
4 แบบคำขอเข้าร่วม/เปลี่ยนแปลง เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM (ปรับปรุง กันยายน 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (124 downloads )
5 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1524 downloads )
6 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (809 downloads )
7 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (292 downloads )
8 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญเพื่อเหตุอันจำเป็น - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (750 downloads )
9 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้โครงการสินเชื่อร่มไทร - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (89 downloads )
10 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (180 downloads )
1 ใบเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ รายเดือน (สามัญ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1610 downloads )
2 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (5473 downloads )
3 แบบคำขอเข้าร่วม/เปลี่ยนแปลง เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM (ปรับปรุง กันยายน 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (124 downloads )
4 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากโครงการเพิ่มพูนทรัพย์ (สามัญรายเดือน) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (289 downloads )
5 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากโครงการเพิ่มพูนทรัพย์ (สามัญนำฝาก) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (178 downloads )
6 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากโครงการอุดมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (152 downloads )
7 แบบฟอร์มคำขอเงินออมเกษียณเปี่ยมสุข - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (505 downloads )
8 ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากสหกรณ์ฯผ่าน ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (7689 downloads )
1 หนังสือแสดงเจตนายินยอม ให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชำระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (165 downloads )
2 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (236 downloads )
3 คำขอกู้เงิน เพื่อเหตุฉุกเฉิน (70,000 บาท 12 งวด) 2567-06 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2380 downloads )
4 คำขอกู้เงิน เพื่อการศึกษา - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (510 downloads )
5 คำขอกู้เงิน โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น ปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2298 downloads )
6 คำขอกู้เงิน สามัญอุ่นใจ 2567-06 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (6079 downloads )
7 คำขอกู้เงิน สามัญ (สำหรับพิมพ์หน้าหลัง) 2567-06 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (8551 downloads )
8 คำขอกู้เงิน พิเศษหลักทรัพย์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1008 downloads )
9 คำขอกู้เงิน สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (760 downloads )
10 คำขอกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ร่มโพธิ์) พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (976 downloads )
11 วิธีการสอบถามและรับ เงินกู้สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2371 downloads )
12 ประมาณการส่งชำระเงินกู้ โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น อัตราดอกเบี้ย 4.50% - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (843 downloads )
13 ตารางประมาณการส่งชำระเงินกู้สามัญ ส่งชำระ 200 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี (2567) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (109 downloads )
14 ตารางประมาณการส่งชำระเงินกู้สามัญ ส่งชำระ 280 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี (2567) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (184 downloads )
15 ตารางประมาณการส่งชำระ เงินกู้สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1153 downloads )
16 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญเพื่อเหตุอันจำเป็น - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (750 downloads )
17 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (809 downloads )
18 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1524 downloads )
19 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (292 downloads )
20 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้โครงการสินเชื่อร่มไทร - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (89 downloads )
21 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ค่าหุ้น รายเดือน (สามัญ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1075 downloads )
22 ประกาศสหกรณ์ฯ : หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ฯ (กรุณาสั่งพิมพ์ หน้า-หลัง) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (445 downloads )
23 แบบขอยกเลิกสัญญาเงินกู้ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (92 downloads )
1 แบบฟอร์มสมัคร สสค. (สมาชิกการให้สวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2549) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (599 downloads )
2 แบบฟอร์มลาออกจาก สสค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (160 downloads )
3 แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว (สสค.) และสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ (สสศ.) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (257 downloads )
4 แบบขอรับความช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (3989 downloads )
5 แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตร (ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) กำหนดยื่นแบบขอรับสวัสดิการ ภายใน วันที่ 30 ก.ย. ของแต่ละปี - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (398 downloads )
6 แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ กำหนดยื่นแบบขอรับทุน ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของแต่ละปี - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (822 downloads )

ประกาศ/พรบ.-ข้อบังคับ/ระเบียบ สหกรณ์

1 หลักเกณฑ์เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM/แบบคำขอเข้าร่วม/เปลี่ยนแปลง (ปรับปรุง กันยายน 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (6280 downloads )
2 ประกาศสหกรณ์ฯ : ประกาศสหกรณ์ฯ : หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (22 downloads )
3 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ พ.ศ. 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (133 downloads )
4 ประกาศสหกรณ์ฯ : หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น ปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1127 downloads )
5 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น) พ.ศ. 2567 สำหรับพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (164 downloads )
6 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1194 downloads )
7 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ร่มโพธิ์) พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1561 downloads )
1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (3232 downloads )
2 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุของสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (46 downloads )
3 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การดูและเข้าถึงข้อมูลกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (39 downloads )
4 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (28 downloads )
5 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (44 downloads )
6 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (41 downloads )
7 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (224 downloads )
8 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (221 downloads )

เอกสารสมาคมฌาปนกิจฯ ต่าง ๆ

1 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สสคน. (ปรับปรุง มีนาคม 2567) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1447 downloads )
2 แบบฟอร์มลาออกจากสมาชิก สสคน. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (168 downloads )
3 หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (176 downloads )
4 แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (208 downloads )
5 หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 1 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (168 downloads )
6 หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (231 downloads )
7 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก สสคน. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (103 downloads )
8 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ (ปรับปรุง กันยายน 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (215 downloads )
9 หนังสือขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิก สสคน. (เนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (74 downloads )
10 ประกาศ สสคน. การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กรณีพิเศษ ประจำปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (27 downloads )
11 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสคน. กรณีพิเศษ (อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (230 downloads )
1 เกณฑ์การรับสมัคร สสอค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (722 downloads )
2 ใบสมัครสมาชิกสามัญ สสอค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (353 downloads )
3 ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสอค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (167 downloads )
4 แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สสอค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (70 downloads )
5 แบบฟอร์มเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (97 downloads )
6 แบบฟอร์มขอโอนย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (44 downloads )
7 แบบฟอร์มหนังสือแก้ไขข้อมูลสมาชิก สสอค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (47 downloads )
8 แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (90 downloads )
9 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ศพ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (140 downloads )
1 หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (581 downloads )
2 สส.ชสอ. ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2563 ถึง 2/2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (501 downloads )
3 ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (844 downloads )
4 ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (616 downloads )
5 แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (46 downloads )
6 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (46 downloads )
7 แบบฟอร์มเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (97 downloads )
8 แบบฟอร์มแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (41 downloads )
9 แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (70 downloads )
10 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอรับเงินสงเคราะห์ศพแทน สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (68 downloads )