สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

สำหรับหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดเอกสาร มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. สำหรับการเปิดใช้งานในโทรศัพท์มือถือ ให้แตะที่หัวข้อเอกสารอีกครั้ง สำหรับ “ซ่อน” รายการเอกสารดาวน์โหลดในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการเลื่อนดูหัวข้อถัดไป
2. คลิกขวาหรือ แตะค้าง รายการเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด แล้วเลือก “Open in new tab”

เอกสารสหกรณ์

1 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงประวัติ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (421 ครั้ง )
2 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ค่าหุ้น รายเดือน (สามัญ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (838 ครั้ง )
3 ใบเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ รายเดือน (สามัญ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1431 ครั้ง )
4 แบบคำขอเข้าร่วม/เปลี่ยนแปลง เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM (ปรับปรุง กันยายน 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1 ครั้ง )
5 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1227 ครั้ง )
6 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (637 ครั้ง )
7 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (191 ครั้ง )
8 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญเพื่อเหตุอันจำเป็น - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (475 ครั้ง )
9 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (114 ครั้ง )
1 ใบเปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์ รายเดือน (สามัญ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1431 ครั้ง )
2 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (5178 ครั้ง )
3 แบบคำขอเข้าร่วม/เปลี่ยนแปลง เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM (ปรับปรุง กันยายน 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1 ครั้ง )
4 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากโครงการเพิ่มพูนทรัพย์ (สามัญรายเดือน) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (242 ครั้ง )
5 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากโครงการเพิ่มพูนทรัพย์ (สามัญนำฝาก) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (141 ครั้ง )
6 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากโครงการอุดมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (120 ครั้ง )
7 แบบฟอร์มคำขอเงินออมเกษียณเปี่ยมสุข - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (442 ครั้ง )
8 ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากสหกรณ์ฯผ่าน ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (7386 ครั้ง )
1 หนังสือแสดงเจตนายินยอม ให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชำระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (43 ครั้ง )
2 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (98 ครั้ง )
3 คำขอกู้เงิน เพื่อเหตุฉุนเฉิน (70,000 บาท 12 งวด) (2566) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1860 ครั้ง )
4 คำขอกู้เงิน เพื่อการศึกษา - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (366 ครั้ง )
5 คำขอกู้เงิน โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น ปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1098 ครั้ง )
6 คำขอกู้เงิน สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (5571 ครั้ง )
7 คำขอกู้เงิน สามัญ (สำหรับพิมพ์หน้าหลัง) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (7680 ครั้ง )
8 คำขอกู้เงิน พิเศษหลักทรัพย์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (873 ครั้ง )
9 คำขอกู้เงิน สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (571 ครั้ง )
10 คำขอกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ร่มโพธิ์) พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (804 ครั้ง )
11 วิธีการสอบถามและรับ เงินกู้สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2225 ครั้ง )
12 ประมาณการส่งชำระเงินกู้ โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น อัตราดอกเบี้ย 4.50% - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (317 ครั้ง )
13 ตารางประมาณการส่งชำระเงินกู้ (280 งวด) อัตราดอกเบี้ย 5.50% - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2343 ครั้ง )
14 ตารางประมาณการส่งชำระ เงินกู้สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (915 ครั้ง )
15 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญเพื่อเหตุอันจำเป็น - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (475 ครั้ง )
16 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (637 ครั้ง )
17 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1227 ครั้ง )
18 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (191 ครั้ง )
19 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้โครงการสินเชื่อร่มไทร - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (13 ครั้ง )
20 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ค่าหุ้น รายเดือน (สามัญ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (838 ครั้ง )
21 แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระหนี้ ปี 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (517 ครั้ง )
22 แบบขอยกเลิกสัญญาเงินกู้ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (3 ครั้ง )
1 แบบฟอร์มสมัคร สสค. (สมาชิกการให้สวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2549) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (542 ครั้ง )
2 แบบฟอร์มลาออกจาก สสค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (131 ครั้ง )
3 แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว (สสค.) และสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ (สสศ.) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (221 ครั้ง )
4 แบบขอรับความช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (3467 ครั้ง )
5 แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตร (ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 ก.ย. ของแต่ละปี (272 ครั้ง )
6 แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ปี 2566 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 ก.ย. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (613 ครั้ง )

ประกาศ/พรบ.-ข้อบังคับ/ระเบียบ สหกรณ์

2 หลักเกณฑ์เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM/แบบคำขอเข้าร่วม/เปลี่ยนแปลง (ปรับปรุง กันยายน 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (5926 ครั้ง )
3 ประกาศสหกรณ์ฯ : หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567 (เมษายน) มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (100 ครั้ง )
4 ประกาศสหกรณ์ฯ : หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น ปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (714 ครั้ง )
4 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1023 ครั้ง )
5 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ร่มโพธิ์) พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1434 ครั้ง )
1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (3056 ครั้ง )
2 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุของสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (16 ครั้ง )
3 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การดูและเข้าถึงข้อมูลกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลเคชัน พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (14 ครั้ง )
4 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (4 ครั้ง )
5 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (18 ครั้ง )
6 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (24 ครั้ง )
7 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Application สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (170 ครั้ง )
8 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (146 ครั้ง )

เอกสารสมาคมฌาปนกิจฯ ต่าง ๆ

1 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สสคน. (ปรับปรุง มีนาคม 2567) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1277 ครั้ง )
2 แบบฟอร์มลาออกจากสมาชิก สสคน. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (134 ครั้ง )
3 หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (145 ครั้ง )
4 แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (173 ครั้ง )
5 หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 1 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (135 ครั้ง )
6 หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (191 ครั้ง )
7 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก สสคน. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (80 ครั้ง )
8 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ (ปรับปรุง กันยายน 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (181 ครั้ง )
9 หนังสือขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิก สสคน. (เนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (47 ครั้ง )
10 ประกาศ สสคน. การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กรณีพิเศษ ประจำปี 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (154 ครั้ง )
11 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสคน. กรณีพิเศษ (อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (153 ครั้ง )
1 เกณฑ์การรับสมัคร สสอค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (652 ครั้ง )
2 ใบสมัครสมาชิกสามัญ สสอค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (307 ครั้ง )
3 ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสอค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (142 ครั้ง )
4 แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สสอค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (50 ครั้ง )
5 แบบฟอร์มเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (74 ครั้ง )
6 แบบฟอร์มขอโอนย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (28 ครั้ง )
7 แบบฟอร์มหนังสือแก้ไขข้อมูลสมาชิก สสอค. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (30 ครั้ง )
8 แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (67 ครั้ง )
9 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ศพ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (120 ครั้ง )
1 หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (512 ครั้ง )
2 สส.ชสอ. ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2563 ถึง 2/2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (459 ครั้ง )
3 ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (752 ครั้ง )
4 ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (552 ครั้ง )
5 แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (28 ครั้ง )
6 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (25 ครั้ง )
7 แบบฟอร์มเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (69 ครั้ง )
8 แบบฟอร์มแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (24 ครั้ง )
9 แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (45 ครั้ง )
10 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอรับเงินสงเคราะห์ศพแทน สส.ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (49 ครั้ง )