ประกาศสหกรณ์ฯ ขยายเวลาผ่อนผันชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ปี 2566 (กรกฎาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ ขยายเวลาผ่อนผันชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ปี 2566 (กรกฎาคม 2566 – มิถุนายน 2567) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (417 downloads)

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระหนี้ ปี 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (455 downloads)

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขยายเวลาผ่อนผันชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิค 19 ระลอกใหม่ 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (780 downloads)

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จึงได้มีมติขยายเวลาการผ่อนผันชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

สมาชิกสามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 12 เดือน (กรกฎาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าโครงการพักชำระเงินต้นตามประกาศนี้ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระหนี้ตามลิงก์ หรือ มาติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และนำส่งแบบฟอร์มให้กับทางสหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารเพื่อจะได้ทำการพักชำระหนี้เงินต้นให้สมาชิกต่อไป


หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)