สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 [หากข้อมูลไม่ถูกต้อง] กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (832 ครั้ง )

        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2561 ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย กรณีอุทกภัย ให้เงินสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับความเสียหายไม่เกินรายละ 1,000 บาท และมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 59 ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561

        คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561 ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย กรณีอุทกภัย

        จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ทักท้วงไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด - ฝ่ายสวัสดิการ 0 5471 0233 ต่อ 106 หรือทางไลน์แอด @krunancoop (คลิก) ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกตามบัญชีรายชื่อนี้ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สมาชิกสามารถนำสมุดบัญชีเงินฝากมาตรวจสอบได้ หรือสามารถตรวจสอบผ่านระบบสมาชิก เมนู ข้อมูลเงินฝาก >>ระบบสมาชิก (คลิก)< < ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

         ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561


       ทั้งนี้สมาชิกสามารถค้นหารายชื่อของตัวเอง ได้จากช่องค้นหา จาก เลขสมาชิก ชื่อ นามสกุล เลขบัญขีเงินฝากออมทรัพย์ ดังรูปท้ายนี้

       ตัวอย่างการค้นหารายชื่อจากหน้าจอคอมพิวเตอร์


       ตัวอย่างการค้นหารายชื่อจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ