สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

ประกาศ สสคน. การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ธ.ค. 2567 นี้

ประกาศ สสคน. การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กรณีพิเศษ ประจำปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (27 downloads )

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสคน. กรณีพิเศษ (อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (231 downloads )


แบบคำขอ ต่างๆ สสคน.

1 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สสคน. (ปรับปรุง มีนาคม 2567) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1447 downloads )
2 แบบฟอร์มลาออกจากสมาชิก สสคน. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (168 downloads )
3 หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (176 downloads )
4 แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (208 downloads )
5 หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 1 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (168 downloads )
6 หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (231 downloads )
7 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก สสคน. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (103 downloads )
8 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ (ปรับปรุง กันยายน 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (215 downloads )
9 หนังสือขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิก สสคน. (เนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (74 downloads )
10 ประกาศ สสคน. การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กรณีพิเศษ ประจำปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (27 downloads )
11 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสคน. กรณีพิเศษ (อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (231 downloads )

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ