สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

รับสมัคร นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัคร ณ สหกรณ์ฯ สนญ. ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 พ.ค. 2565 เวลา 9.00 – 15.30 น. ในวันทำการ

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

เอกสารสมัคร

ประกาศสหกรณ์ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1055 downloads )

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (554 downloads )

เอกสารประกอบการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (40 คะแนน)

คู่มือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์) ฉบับ ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1624 downloads )

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (359 downloads )

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (197 downloads )

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2556 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2561 downloads )

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (3232 downloads )

2) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน)

– ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย

– การดำเนินการทางคดีความในศาล, การบังคับคดี

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / แนวการปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คุณสมบัติ

– เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์

– มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ลักษณะการทำงาน

– งานติดตามหนี้สิน และดำเนินคดีตามกฎหมาย

– เสนอขอระงับสิทธิการกู้เงินสมาชิก กรณีประนอมหนี้ หรือในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ กรณีผู้กู้ตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

– งานติดตามชำระหนี้งวดประจำเดือน และหนี้ค้างชำระ และออกหนังสือทวงถามหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

– งานออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆ

– การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง ประกาศ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติต่าง ๆ หรือคดีความที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการออกแบบพิมพ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์

– การตรวจร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภทที่สหกรณ์จะต้องทำกับองค์กร หรือบุคคลภายนอก

– ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย

– ประสานงานกับหน่วยงานศาลยุติธรรม สำนักงานบังคับคดี

– งานประชุมคณะทำงานติดตามหนี้สิน

– ประสานงานและช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายของแต่ละฝ่ายงาน

– ประชาสัมพันธ์งานสอบบรรจุแต่งตั้ง จัดทำสัญญาจ้างการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์

– การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)