สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

ประกาศสหกรณ์ฯ : หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567 (เมษายน) มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ : หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567 (เมษายน) มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (549 downloads )

แบบคำขอกู้เงิน

1 หนังสือแสดงเจตนายินยอม ให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชำระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (165 downloads )
2 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (236 downloads )
3 คำขอกู้เงิน เพื่อเหตุฉุกเฉิน (70,000 บาท 12 งวด) 2567-06 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2380 downloads )
4 คำขอกู้เงิน เพื่อการศึกษา - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (511 downloads )
5 คำขอกู้เงิน โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น ปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2300 downloads )
6 คำขอกู้เงิน สามัญอุ่นใจ 2567-06 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (6079 downloads )
7 คำขอกู้เงิน สามัญ (สำหรับพิมพ์หน้าหลัง) 2567-06 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (8551 downloads )
8 คำขอกู้เงิน พิเศษหลักทรัพย์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1008 downloads )
9 คำขอกู้เงิน สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (761 downloads )
10 คำขอกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ร่มโพธิ์) พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (976 downloads )
11 วิธีการสอบถามและรับ เงินกู้สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2371 downloads )
12 ประมาณการส่งชำระเงินกู้ โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น อัตราดอกเบี้ย 4.50% - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (843 downloads )
13 ตารางประมาณการส่งชำระเงินกู้สามัญ ส่งชำระ 200 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี (2567) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (109 downloads )
14 ตารางประมาณการส่งชำระเงินกู้สามัญ ส่งชำระ 280 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี (2567) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (184 downloads )
15 ตารางประมาณการส่งชำระ เงินกู้สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1153 downloads )
16 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญเพื่อเหตุอันจำเป็น - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (750 downloads )
17 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (809 downloads )
18 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1524 downloads )
19 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (292 downloads )
20 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้โครงการสินเชื่อร่มไทร - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (89 downloads )
21 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ค่าหุ้น รายเดือน (สามัญ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1075 downloads )
22 ประกาศสหกรณ์ฯ : หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ฯ (กรุณาสั่งพิมพ์ หน้า-หลัง) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (445 downloads )
23 แบบขอยกเลิกสัญญาเงินกู้ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (92 downloads )

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)