สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

ประกาศสหกรณ์ฯ : หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567 (เมษายน) มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ : หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567 (เมษายน) มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (94 ครั้ง )

แบบคำขอกู้เงิน

1 หนังสือแสดงเจตนายินยอม ให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชำระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (43 ครั้ง )
2 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (98 ครั้ง )
3 คำขอกู้เงิน เพื่อเหตุฉุนเฉิน (70,000 บาท 12 งวด) (2566) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1856 ครั้ง )
4 คำขอกู้เงิน เพื่อการศึกษา - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (366 ครั้ง )
5 คำขอกู้เงิน โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น ปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1086 ครั้ง )
6 คำขอกู้เงิน สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (5569 ครั้ง )
7 คำขอกู้เงิน สามัญ (สำหรับพิมพ์หน้าหลัง) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (7671 ครั้ง )
8 คำขอกู้เงิน พิเศษหลักทรัพย์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (872 ครั้ง )
9 คำขอกู้เงิน สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (569 ครั้ง )
10 คำขอกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (ร่มโพธิ์) พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (804 ครั้ง )
11 วิธีการสอบถามและรับ เงินกู้สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2224 ครั้ง )
12 ประมาณการส่งชำระเงินกู้ โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น อัตราดอกเบี้ย 4.50% - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (314 ครั้ง )
13 ตารางประมาณการส่งชำระเงินกู้ (280 งวด) อัตราดอกเบี้ย 5.50% - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2333 ครั้ง )
14 ตารางประมาณการส่งชำระ เงินกู้สามัญรวมหนี้ภายในสหกรณ์ พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (914 ครั้ง )
15 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญเพื่อเหตุอันจำเป็น - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (474 ครั้ง )
16 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญอุ่นใจ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (637 ครั้ง )
17 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สามัญ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1224 ครั้ง )
18 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (191 ครั้ง )
19 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกัน เงินกู้โครงการสินเชื่อร่มไทร - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (13 ครั้ง )
20 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ค่าหุ้น รายเดือน (สามัญ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (838 ครั้ง )
21 แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระหนี้ ปี 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (517 ครั้ง )
22 แบบขอยกเลิกสัญญาเงินกู้ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (3 ครั้ง )

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)