fbpx

บุคลากร (ฝ่ายจัดการ)

ฝ่ายจัดการ

นายปัญญา สุรินทร์

ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2562

นางอนงนุช สิทธิชัย

รองผู้จัดการคนที่ 1
ดูแลฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี สวัสดิการ สมาคมฯ

นายสุเชษฐ สองสียนต์

รองผู้จัดการคนที่ 2 (ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขาปัว)
ดูแลสาขาปัว ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2564

นางขัตติยา ประสิทธิวุฒิศักดิ์

รองผู้จัดการคนที่ 3
ดูแลฝ่ายธุรการ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายการเงิน

นางพัชรินทร์ แสงอาทิตย์

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางจุฬาลักษณ์ ทิพวงศ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสุชานันท์ ไชยเลิศ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายนาท รชตวงศ์ชัย

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายรุ่งโรจน์ ศรีรินยา

เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายบัญชีและพัสดุ

นางสาวขนิษฐา วิบูลย์ศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและพัสดุ

นางนันทพร ใจสว่าง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและพัสดุ

นางสาวขนิษฐา วิบูลย์ศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและพัสดุ

นางนันทพร ใจสว่าง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและพัสดุ

ฝ่ายธุรการ

นางมาลินี นุสา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกิจชัย อิสสระ

นักการภารโรง

นายยงยุทธ ทิพวงศ์

พนักงานขับรถ

 

แม่บ้าน

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงาน

ฝ่ายสินเชื่อ

นางสุนันทา สิทธิ

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นายชาญณรงค์ ช่างเงิน

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวกรรณิการ์ วุฒิ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางจารุวรรณ ทิศหน่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายชนินทร์ ศรีอาค๊ะ

เจ้าหน้าที่นิติกร

นายจรัสพงษ์ สมศิริ

เจ้าหน้าที่ประมวลผล

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

นางเสาวคนธ์ ไชยศิริ

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สส.คน.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

นางสาววาสนา อุทุมพร

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สส.คน.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

นางปนัดดา ธิเขียว

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอค.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

นางกมลรัตน์ อินวุฒิ

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สส.ชสอ.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ฝ่ายจัดการสาขาปัว

นางอัชญา เสนรัตน์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวขนิษฐา วงศ์พิจักษณ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายชโยภาส คำเขียว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายปวีณ ศศิวัจน์ไพสิฐ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวอันธิกา แก้วมา

ลูกจ้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สส.คน.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

แม่บ้าน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงาน

แม่บ้าน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงาน