บุคลากร (ฝ่ายจัดการ) ปี 2564 – 2565

ฝ่ายจัดการ

นายปัญญา สุรินทร์

ผู้จัดการ

นางอนงนุช สิทธิชัย

รองผู้จัดการคนที่ 1
ดูแลฝ่ายการเงินและสวัสดิการ ฝ่ายบัญชี

นางขัตติยา ประสิทธิวุฒิศักดิ์

รองผู้จัดการคนที่ 2
ดูแลฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายสินเชื่อ

นางสุนันทา สิทธิ

รองผู้จัดการคนที่ 3
รักษาการแทนผู้จัดการ สาขาปัว

ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ

นางพัชรินทร์ แสงอาทิตย์

หัวหน้าฝ่ายการเงินและสวัสดิการ

นางจุฬาลักษณ์ ทิพวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงินและสวัสดิการ (ด้านการเงินสวัสดิการ)

นายรุ่งโรจน์ ศรีรินยา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงินและสวัสดิการ (ด้านเงินรับฝาก)

นางอัชญา เสนรัตน์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางปนัดดา ธิเขียว

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

ฝ่ายบัญชีและพัสดุ

นางสาวขนิษฐา วิบูลย์ศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางนันทพร ใจสว่าง

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางกมลรัตน์ อินวุฒิ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวขนิษฐา วิบูลย์ศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางนันทพร ใจสว่าง

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางกมลรัตน์ อินวุฒิ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางมาลินี นุสา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายกิจชัย อิสสระ

นักการภารโรง

นายยงยุทธ ทิพวงศ์

พนักงานขับรถ

ฝ่ายสินเชื่อ - ทะเบียนหุ้น

นางสาวกรรณิการ์ วุฒิ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ - ทะเบียนหุ้น

นางสุชานันท์ ไชยเลิศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ - ทะเบียนหุ้น

นายนาท รชตวงศ์ชัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ - ทะเบียนหุ้น

นางจารุวรรณ ทิศหน่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ - ทะเบียนหุ้น

นายจรัสพงษ์ สมศิริ

เจ้าหน้าที่ประมวลผล

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

นางเสาวคนธ์ ไชยศิริ

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสคน.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

นางสาววาสนา อุทุมพร

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสคน.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

นางสาววราลักษณ์ กรมทนา

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอค.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

นางสาวศุภัสสร ไชยชนะ

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สส.ชสอ.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดการสาขาปัว

นายปวีณ ศศิวัจน์ไพสิฐ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ - ทะเบียนหุ้น

นางสาวขนิษฐา วงศ์พิจักษณ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายไชย การุณยรัต

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายชโยภาส คำเขียว

เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

นางสาวอันธิกา แก้วมา

ลูกจ้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสคน.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

แม่บ้าน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงาน