ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การลดการถือหุ้นรายเดือนเป็น 1% ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 2563 เป็นต้นไป

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
.
เรื่อง การลดการถือหุ้นรายเดือนเป็น 1%
.
สหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับลดค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก ทั้งระบบเหลือ 1% ของเงินได้รายเดือน ไม่รวมวิทยะฐานะ ขั้นต่ำ 500 บาท
.
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
.
หากสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนมากกว่า 1% ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน