ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สินเชื่ออุ่นใจ ATM 2558

หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้พร้อมคู่สมรส
2. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่าของผู้กู้ หรือมรณบัตรคู่สมรสของผู้กู้
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
4. รายการหักเงินเดือนของผู้กู้ (สลิปเงินเดือน)
5. หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
6. สำเนาบัตรประจาตัวผู้ค้ำประกันพร้อมคู่สมรส
7. สำเนาใบสำคัญการหย่าผู้ค้ำประกัน / มรณบัตรคู่สมรสผู้ค้ำประกัน
8. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด

หมายเหตุ

1. เอกสารทุกรายการต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
2. ให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยปากกาสีน้ำเงิน