ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น ประจำปี 2564

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น ประจำปี 2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (137 downloads)

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ.2556 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หมวด 2 ข้อ 3 และหมวด 4 ข้อ 14 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560 และ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น ดังนี้

1. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1.85 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี

2. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิมร้อยละ 2.85 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

นายสงบ จินะแปง
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 62

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)