สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง งดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ ประจำปี 2564

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง งดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ ประจำปี 2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (260 ครั้ง )

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ.2556 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 ข้อ 77(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2559

และ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติ “งดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ”

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

นายสงบ จินะแปง
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 62

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)