fbpx

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ซื้อเอกสารประกวดราคา 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด          ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 0233 ในวันและเวลาทำการ          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป          กำหนดยื่นซองประกวดราคาพร้อมวางหลักประกันซองประกวดราคา  เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) […]

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ซื้อเอกสารประกวดราคา 1 – 15 พ.ย. 2560

         ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กำหนดยื่นซองประกวดราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. นั้น          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560 วิธีประกวดราคา ข้อ 13 ข้อ 14 จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ลงวันที่ […]

1 2