ฝ่ายการเงิน

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง งดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ ประจำปี 2564

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ.2556 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 ข้อ 77(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2559 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติ “งดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ” ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสงบ […]

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น ประจำปี 2564

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ.2556 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 หมวด 2 ข้อ 3 และหมวด 4 ข้อ 14 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น ดังนี้ 1. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1.85 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.50 […]

1 2