เลือกตั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ และได้ทำการลงคะแนนสรรหาในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้ครบกำหนดตามระเบียบว่าด้วย วิธีการสรรหาประธานการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาดังนี้ รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง