fbpx

ประกันชีวิต

ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประจำปี 2562 ส่งหนังสือแจ้งเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 20 พ.ย.2561 และกำหนดให้มานำเสนอในวันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 9.00 น. ฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้           1.เป็นบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทย เท่านั้น           2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือทิ้งงานลักษณะเดียวกันของหน่วยงานอื่นหรือสหกรณ์นี้ และหรือสหกรณ์อื่น           3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น           4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ณ วันประกาศการสรรหาบริษัทประกันชีวิตแบบกลุ่มประจำปี 2562           5.ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เกี่ยวกับการปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทน หรือความเสียหายอื่นใด           6.เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม           7.เป็นผู้มีอำนาจเต็มของบริษัทประกันชีวิตเท่านั้น ตัวแทนหรือนายหน้าบริษัทประกันชีวิตไม่มีสิทธิ์เสนอราคา และตัวแทนหรือนายหน้าบริษัทประกันชีวิต จะเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเสนอราคาไม่ได้           บริษัทประกันชีวิตใดสนใจจะเข้ารับการสรรหา ให้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และต้องมานำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. […]

ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้มานำเสนอในวันที่ 21 พ.ค. เวลา 9.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2561 รายละเอียดตามประกาศท้ายนี้

รายชื่อสมาชิกขอรับเงินคืนส่วนต่างค่าเบี้ยประกัน 2558

         แจ้งสมาชิกที่มีรายชื่อท้ายนี้ ให้ติดต่อขอรับเงินคืนค่าเบี้ยประกันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายชื่อสมาชิกที่ขอให้มารับหนังสือรับรองการจัดทำประกันชีวิต 2557

สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการจัดทำประกันชีวิตได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด