ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 21 หน่วยสรรหา ประจำปี 2562 (ปรับปรุงใหม่ 05/11/2561)

ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อตามหน่วยสรรหา

1.ตรวจหน่วยสรรหาลงคะแนนของท่าน จากประกาศกำหนดหน่วยสรรหาลงคะแนน ประจำปี 2562 (คลิก) (684 downloads)

2.คลิกแท็บหน่วยสรรหาที่ท่านสังกัด

3.รอช่องรายชื่อโหลดเสร็จแล้ว คลิกปุ่มค้นหา ตามอุปกรณ์ที่ท่านใช้ ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างการค้นหารายชื่อจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างการค้นหารายชื่อจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หากค้นหาลำบาก คลิกปุ่ม “View larger version” มุมล่างขวา ของช่องรายชื่อ

เมื่อเจอรายชื่อของท่านแล้ว ท่านสามารถแตะที่รายชื่อของท่านเพื่อดูรายละเอียดได้


ยังไม่รู้จะเลือกใคร (คลิก)

หน่วยสรรหาที่ 1 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน โรงเรียนซินจง โรงเรียนน่านคริสเตียน ศึกษา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา โรงเรียนนิธิวิทย์ อบจ.น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 1 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน (คลิก) (310 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 2 ประกอบด้วยสำนักงาน สก.สค. สมาคม ชคน. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน สพป.น่านเขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กองการศึกษาและ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานพุทธศาสนาฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่เกษียณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 2 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ เวทีวิชาการ สพป.น่านเขต 1 (คลิก) (205 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอเมืองน่าน สพม.37 โรงเรียน สตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร โรงเรียนน่าน ประชาอุทิศ และศูนย์การศึกษาพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 3 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (คลิก) (226 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 4 ประกอบด้วย สมาชิกในโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอบ้านหลวง โรงเรียนบ้านหลวง ข้าราชการบำนาญ อ.บ้านหลวง สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านหลวง และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 4 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านวังยาว (คลิก) (130 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 5 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด บำนาญ อ.เมืองน่าน และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 5 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ ชคบ. อ.เมือง (คลิก) (245 downloads)


หน่วยสรรหาที่ 6 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด บำนาญ อ.เมืองน่าน และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 6 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ ชคบ. อ.เมือง (คลิก) (305 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 7 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.เวียงสา โรงเรียนสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วิทยาลัยอาชีพเวียงสา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา ทต.กลางเวียง อบต.แม่สา สำนักงาน กศน. อำเภอเวียงสา

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 7 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร (คลิก) (181 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 8 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดข้าราชการบำนาญ และสมาชิกบำเหน็จ อ.เวียงสา

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 8 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) (คลิก) (288 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 9 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.นาน้อย โรงเรียนนาน้อย และข้าราชการบำนาญ อ.นาน้อย สำนักงาน กศน.อ.นาน้อย และสมาชิกบำเหน็จ อ.นาน้อย

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 9 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ สปอ.นาน้อยเดิม (คลิก) (187 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 10 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.นาหมื่น โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี และข้าราชการบำนาญ อ.นาหมื่น สำนักงาน กศน. อำเภอนาหมื่น และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 10 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง (คลิก) (136 downloads)


หน่วยสรรหาที่ 11 ประกอบด้วย สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.ภูเพียง โรงเรียนน่านนคร โรงเรียนศรีนครน่าน ข้าราชการบำนาญ อ.ภูเพียง สำนักงาน กศน.อำเภอภูเพียง และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 11 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านท่าล้อ (คลิก) (211 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 12 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.แม่จริม โรงเรียนแม่จริม โรงเรียนพระคุณานุบาล ทต.หนองแดง สำนักงาน กศน.อำเภอแม่จริม และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 12 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา (คลิก) (127 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 13 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.สันติสุข โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ข้าราชการบำนาญ อ.สันติสุข สำนักงาน กศน.อำเภอสันติสุข และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 13 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ (คลิก) (102 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 14 ประกอบด้วย สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.ปัว สพป.น่านเขต 2 โรงเรียนปัว โรงเรียนเมืองแงง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพปัว โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ และสำนักงาน กศน.อำเภอปัว

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 14 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนปัว (คลิก) (145 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 15 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดข้าราชการบำนาญ อ.ปัว และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 15 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนปัว (คลิก) (107 downloads)


หน่วยสรรหาที่ 16 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.ท่าวังผา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลนิธากร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา ข้าราชการบำนาญ อ.ท่าวังผา สำนักงาน กศน.อำเภอท่าวังผา และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 16 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร (คลิก) (193 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 17 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.เชียงกลาง โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ข้าราชการบำนาญ อ.เชียงกลาง สำนักงาน กศน.อำเภอเชียงกลาง และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 17 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก (คลิก) (116 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 18 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.สองแคว โรงเรียนไตรเขตต์ประชาสามัคคี ข้าราชการบำนาญ อ.สองแคว สำนักงาน กศน.อำเภอสองแคว และสมาชิก บำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 18 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านสองแคว (คลิก) (91 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 19 ประกอบด้วย สังกัดโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาในท้องที่ อ.ทุ่งช้าง โรงเรียนทุ่งช้าง ข้าราชการบำนาญ อ.ทุ่งช้าง สำนักงาน กศน.อำเภอทุ่งช้าง และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 19 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง (คลิก) (127 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 20 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.บ่อเกลือ โรงเรียนบ่อเกลือ ข้าราชการบำนาญ อ.บ่อเกลือ สำนักงาน กศน.อำเภอบ่อเกลือ และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 20 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านสว้า (คลิก) (88 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 21 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 21 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น (คลิก) (115 downloads)


รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 1 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน (คลิก) (310 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 2 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ เวทีวิชาการ สพป.น่านเขต 1 (คลิก) (205 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 3 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (คลิก) (226 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 4 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านวังยาว (คลิก) (130 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 5 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ ชคบ. อ.เมือง (คลิก) (245 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 6 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ ชคบ. อ.เมือง (คลิก) (305 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 7 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร (คลิก) (181 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 8 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) (คลิก) (288 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 9 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ สปอ.นาน้อยเดิม (คลิก) (187 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 10 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง (คลิก) (136 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 11 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านท่าล้อ (คลิก) (211 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 12 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา (คลิก) (127 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 13 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ (คลิก) (102 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 14 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนปัว (คลิก) (145 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 15 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนปัว (คลิก) (107 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 16 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร (คลิก) (193 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 17 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก (คลิก) (116 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 18 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านสองแคว (คลิก) (91 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 19 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง (คลิก) (127 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 20 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านสว้า (คลิก) (88 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 21 สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น (คลิก) (115 downloads)

ตัวอย่างการค้นหารายชื่อจากหน้าจอคอมพิวเตอร์