สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 
Slide 1
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญไปลงคะแนน
ประธานกรรมการ
กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 (พ.ศ. 2567 – 2568)
ผู้ตรวจสอบกิจการ (พ.ศ. 2567 – 2569)
ณ หน่วยสรรหาที่ท่านมีรายชื่อ
สรรหา
เวลา
8.30 – 15.30 น.
krunancooplogo

ตรวจสอบข้อมูล “ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน” สรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด คลิกลิงก์ข้างล่างนี้

https://bit.ly/470Zyrc

  

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 15.30 น.ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2568-2569

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 คน

หมายเลข 1
นายประเทือง ใจมา

ข้าราชการบํานาญ
อําเภอเมืองน่าน

หมายเลข 2
นายดรุณ ไชยธวัช

ข้าราชการบํานาญ
อําเภอปัว

หมายเลข 3
นายสมชาย สิทธิวงศ์

ข้าราชการบํานาญ
อําเภอเวียงสา

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2567-2568

กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน (สกร.) วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา วิทยาลัยชุมชนน่าน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.น่าน

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน

หมายเลข 1
นายถนอม อุ่นอก

ผู้อํานวยการ
ศูนย์การเรียนรู้
อําเภอบ้านหลวง


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อําเภอเมืองน่าน สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อําเภอเมืองน่าน โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อําเภอบ้านหลวง ข้าราชการบํานาญที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอบ้านหลวง สมาชิกบําเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอบ้านหลวง สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อําเภอบ้านหลวงสังกัด โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อําเภอเมืองน่าน สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อําเภอเมืองน่าน โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อําเภอบ้านหลวง ข้าราชการบํานาญที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอบ้านหลวง สมาชิกบําเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอบ้านหลวง สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อําเภอบ้านหลวง

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน

หมายเลข 1
นายอภิสิทธิ์ สอนทะ

ผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านถืมตอง
อําเภอเมืองน่าน


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 5 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อําเภอนาน้อย ข้าราชการบํานาญที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอนาน้อย
สมาชิกบําเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอนาน้อย สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อําเภอนาน้อย โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อําเภอนาหมื่น สมาชิกบําเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอนาหมื่น สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อําเภอนาหมื่น

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน

หมายเลข 1
นายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านนายาง
อำเภอนาหมื่น


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 9 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อําเภอเชียงกลาง ข้าราชการบํานาญที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเชียงกลาง
สมาชิกบําเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเชียงกลาง สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อําเภอเชียงกลาง โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อําเภอสองแคว ข้าราชการบํานาญที่มี
ภูมิลําเนาในอําเภอสองแคว

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน

หมายเลข 1
นายจักรภาณุ วีระวงค์

ผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านผาหลัก
อําเภอสองแคว


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 11 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด สพม.น่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องที่อําเภอเมืองน่าน อําเภอเวียงสา อําเภอภูเพียง อําเภอนาน้อย
อําเภอนาหมื่น อําเภอแม่จริม อําเภอบ้านหลวง และอําเภอสันติสุข โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน

หมายเลข 1
นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อํานวยการ
โรงเรียนแม่จริม
อําเภอแม่จริม


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 12 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องที่อําเภอท่าวังผา อําเภอปัว อําเภอเชียงกลาง อําเภอทุ่งช้าง อําเภอสองแคว
อําเภอบ่อเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน

หมายเลข 1
นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย

ผู้อํานวยการ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร อําเภอท่าวังผา


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 13 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด ข้าราชการบํานาญที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเมืองน่าน ข้าราชการบํานาญสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเมืองน่าน สมาชิกบําเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเมืองน่าน ข้าราชการบํานาญ สมาชิกบําเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน

หมายเลข 1
นายถวิล เจดีย์ถา

ข้าราชการบำนาญ
อำเภอเมืองน่าน

ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 6 คน

หมายเลข 1
นางวรพรรณ ภัทรกรณ์

ผู้อํานวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สพป.น่านเขต 1

หมายเลข 2
นายสมบูรณ์ รินท้าว

ข้าราชการบำนาญ
อําเภอภูเพียง
.

หมายเลข 3
นางสกาวเดือน นาคศรี

ครู
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
อําเภอเมืองน่าน สพม.น่าน


รายการเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา

ปฏิทินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2567

– ประกาศ กกส. การสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2567-2569 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ก.ย. 2566

ประกาศ การแบ่งเขตสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สำหรับการสรรหาฯ ประจำปี 2566

– ประกาศ กกส. การกำหนดหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน สำหรับการสรรหาฯ ประจำปี 2567

– ประกาศรายชื่อ พร้อมหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ชุดที่ 65 ประจําปี 2567-2568 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2567-2569