fbpx

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวฯ พร้อมหลักประกันตามประกาศ ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.)

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวต่อคณะกรรมการ พร้อมหลักประกันตามประกาศ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา 9.00 – 16.00 น. หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะเรียกผู้ที่ได้ลำดับถัดไปของแต่ละตำแหน่งมารายงานตัว เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ต่อไป

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี พ.ศ. 2563

โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง จาก ระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (ออนไลน์) โดยคลิกปุ่มข้างล่างนี้ ตรวจสอบหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ตาม ประกาศกำหนดหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ในการสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านเพิ่มเติม (คลิก) ดู ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม (คลิก) หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองตามหน่วยสรรหา ตามไฟล์ PDF (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562) อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ดังต่อไปนี้

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ทุกท่าน แสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ทุกท่าน แสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ โดยใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จากทาง ปปง. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. เวลา 13.00 น. ณ ตึก 6 อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 พ.ย. เวลา 8.00 น. และเริ่มสอบสัมภาษณ์ในเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เอกสารประกอบการสอบข้อเขียน แผนที่สถานที่สอบข้อเขียน อาคารเรียน ตึก 6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน รายละเอียดหัวข้อที่ใช้สอบข้อเขียนในแต่ละตำแหน่ง (เลื่อนดูข้างล่าง) หรือ อ่าน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง (คลิก)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี พ.ศ. 2563 หากสมาชิกรายใดไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อนี้ หรือผู้ที่มีการโยกย้าย และเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้แจ้งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง จาก ระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา (ออนไลน์) โดยคลิกปุ่มข้างล่างนี้ ตรวจสอบหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ตาม ประกาศกำหนดหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ในการสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านเพิ่มเติม (คลิก) ดู ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม (คลิก) หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองตามหน่วยสรรหา ตามไฟล์ PDF (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) ดังต่อไปนี้

1 3 4 5 6 7 13