บุคลากร (ฝ่ายบริหาร)

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2561

นายวีระ ศรีตนไชย

ประธานกรรมการ

นายประยูร ธนูสนธิ์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายชิต คำชั่ง

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายอาคม กุลสุรินทร์

รองประธานกรรมการคนที่ 3

นายประเวศ โทสุรินทร์

กรรมการและเลขานุการ

นายอดุลย์ โรงคำ

กรรมการและเหรัญญิก

นายบุญนัก จ่าแสน

กรรมการ

นายอนันต์ ธิคำ

กรรมการ

นายมานพ เถรหมื่นไวย

กรรมการ

นายสุริยันห์ ดีปาละ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายนิคม พลทิพย์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายสมหวัง เขี่อนแก้ว

กรรมการ

นายวิชัย บุญประเสริฐ

กรรมการ

นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ

กรรมการ

นายวิชกร ดวงแก้ว

กรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ

นายวีระ ศรีตนไชย

ประธานกรรมการ

นายประยูร ธนูสนธิ์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายชิต คำชั่ง

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายอดุลย์ โรงคำ

กรรมการและเหรัญญิก

นายประเวศ โทสุรินทร์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

นายอาคม กุลสุรินทร์

ประธานกรรมการ

นายวิชัย บุญประเสริฐ

รองประธานกรรมการ

นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ

กรรมการ

นายวิชกร ดวงแก้ว

กรรมการ

นายสุริยันห์ ดีปาละ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายบุญนัก จ่าแสน

ประธานกรรมการ

นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ

รองประธานกรรมการ

นายอาคม กุลสุรินทร์

กรรมการ

นายสุริยันห์ ดีปาละ

กรรมการ

นายมานพ เถรหมื่นไวย

กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ

นายอนันต์ ธิคำ

ประธานอนุกรรมการ

นายสมหวัง เขี่อนแก้ว

รองประธานอนุกรรมการ

นายนิคม พลทิพย์

อนุกรรมการ

นายมานพ เถรหมื่นไวย

อนุกรรมการ

นายวิชกร ดวงแก้ว

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย

นายสมหวัง เขี่อนแก้ว

ประธานอนุกรรมการ

นายวิชัย บุญประเสริฐ

รองประธานอนุกรรมการ

นายบุญนัก จ่าแสน

อนุกรรมการ

นายอนันต์ ธิคำ

อนุกรรมการ

นายนิคม พลทิพย์

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสุทน เตมีศักดิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายคำนวณ มาเมือง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว

ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน

นายสง่า ไชยภักษา

ประธานกรรมการ

นายอนันต์ วุฒิ

รองประธานกรรมการ

นายนิธิพัตท์ วงศ์สิริบวรกุล

กรรมการ

นายกฤษดา ศรีใจวงศ์

กรรมการ

นายเสกสรรค์ ใจประสงค์

กรรมการและเลขานุการ