fbpx

บุคลากร (ฝ่ายบริหาร)

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2562

นายวีระ ศรีตนไชย

ประธานกรรมการ

นายสมหวัง เขี่อนแก้ว

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายนิคม พลทิพย์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายสุริยันห์ ดีปาละ

กรรมการและเลขานุการ

นายวิชกร ดวงแก้ว

กรรมการและเหรัญญิก

นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ

กรรมการ

นายวิชัย บุญประเสริฐ

กรรมการ

นายสมคิด กันบุญ

กรรมการ

นายวีระพงษ์ หาญณรงค์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเจน ดีสีใส

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายคล่อง สอนทะ

กรรมการ

นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง

กรรมการ

นายสาคร คำวัง

กรรมการ

นายสุชาติ กะรัตน์

กรรมการ

นายณรงค์ กันอาทา

กรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2562

นายวีระ ศรีตนไชย

ประธานกรรมการ

นายสมหวัง เขี่อนแก้ว

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายนิคม พลทิพย์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายวิชกร ดวงแก้ว

กรรมการและเหรัญญิก

นายสุริยันห์ ดีปาละ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 60 ประจำปี 2562

นายสมคิด กันบุญ

ประธานกรรมการ

นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ

กรรมการ

นายวิชัย บุญประเสริฐ

กรรมการ

นายคล่อง สอนทะ

กรรมการ

นายวีระพงษ์ หาญณรงค์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 60 ประจำปี 2562

นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ

ประธานกรรมการ

นายวีระพงษ์ หาญณรงค์

กรรมการ

นายสุชาติ กะรัตน์

กรรมการ

นายสาคร คำวัง

กรรมการ

นายเจน ดีสีใส

กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2562

นายวิชัย บุญประเสริฐ

ประธานอนุกรรมการ

นายสาคร คำวัง

รองประธานอนุกรรมการ

นายเจน ดีสีใส

อนุกรรมการ

นายณรงค์ กันอาทา

อนุกรรมการ

นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย ชุดที่ 60 ประจำปี 2562

นายสุชาติ กะรัตน์

ประธานอนุกรรมการ

นายคล่อง สอนทะ

รองประธานอนุกรรมการ

นายสมคิด กันบุญ

อนุกรรมการ

นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง

อนุกรรมการ

นายณรงค์ กันอาทา

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายคำนวณ มาเมือง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสกาวเดือน นาคศรี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย

ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน

นายสง่า ไชยภักษา

ประธานกรรมการ

นายอนันต์ วุฒิ

รองประธานกรรมการ

นายนิธิพัตท์ วงศ์สิริบวรกุล

กรรมการ

นายกฤษดา ศรีใจวงศ์

กรรมการ

นายเสกสรรค์ ใจประสงค์

กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2562

คลิกดูรายละเอียด
ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจำปี 2562

[clicface-organi id="1628x"]