ชสอ. ประกาศการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 โรงเรียนไหนสนใจส่งขอรับการสนับสนุน ให้ส่งโครงการตามรายละเอียดท้ายนี้มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทร้พย์แห่งประเทศไทย โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ โครงการละไม่เกิน 15,000 บาท โรงเรียนไหนสนใจส่งขอรับการสนับสนุน ให้ส่งโครงการตามรายละเอียดท้ายนี้มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 โรงเรียน และสหกรณ์จะได้ดำเนินการส่งให้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป