แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ทุกท่าน แสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับประมวล) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (270 downloads)

กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (311 downloads)


ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ทุกท่าน แสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ โดยใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จากทาง ปปง. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป