ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 20 หน่วยสรรหา ประจำปี 2561

สำหรับ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 ที่แสดงผลบนจอโทรศัพท์มือถือ อยู่ระหว่างการจัดทำครับ ในระหว่างนี้หากท่านต้องการตรวจสอบรายชื่อ ทางสหกรณ์ฯขอแนะนำให้ท่านเปิดหน้าเว็บไซต์นี้ในจอแท็บเล็ตหรือจอคอมพิวเตอร์ไปก่อน

หน่วยสรรหาที่ 1 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน สำนักงาน กศน จังหวัดน่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน โรงเรียนซินจง โรงเรียน.น่านคริสเตียน ศึกษา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา โรงเรียนนิธิวิทย์ อบจ.น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 1 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (210 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 2 ประกอบด้วยสำนักงาน สก.สค. สมาคม ชคน. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน สพป.น่านเขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กองการศึกษาและ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานพุทธศาสนาฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่เกษียณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 2 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (116 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอเมืองน่าน สพม.37 โรงเรียน สตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร โรงเรียนน่าน ประชาอุทิศ และศูนย์การศึกษาพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 3 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (141 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 4 ประกอบด้วย สมาชิกในโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอบ้านหลวง โรงเรียนบ้านหลวง ข้าราชการบำนาญ อ.บ้านหลวง สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านหลวง และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 4 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (157 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 5 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัด บำนาญ อ.เมืองน่าน และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 5 บำนาญ อ.เมืองน่าน (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (156 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 5 สมาชิกบำเหน็จ อ.เมืองน่าน (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (150 downloads)


หน่วยสรรหาที่ 6 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.เวียงสา โรงเรียนสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม วิทยาลัยอาชีพเวียงสา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา ทต.กลางเวียง อบต.แม่สา สำนักงาน กศน. อำเภอเวียงสา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 6 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (115 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 7 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดข้าราชการบำนาญ และสมาชิกบำเหน็จ อ.เวียงสา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 7 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (140 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 8 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.นาน้อย โรงเรียนนาน้อย และข้าราชการบำนาญ อ.นาน้อย สำนักงาน กศน.อ.นาน้อย และสมาชิกบำเหน็จ อ.นาน้อย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 8 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (37 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 9 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.นาหมื่น โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี และข้าราชการบำนาญ อ.นาหมื่น สำนักงาน กศน. อำเภอนาหมื่น และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 9 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (141 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 10 ประกอบด้วย สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.ภูเพียง โรงเรียนน่านนคร โรงเรียนศรีนครน่าน ข้าราชการบำนาญ อ.ภูเพียง สำนักงาน กศน.อำเภอภูเพียง และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 10 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (110 downloads)


หน่วยสรรหาที่ 11 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.แม่จริม โรงเรียนแม่จริม โรงเรียนพระคุณานุบาล ทต.หนองแดง สำนักงาน กศน.อำเภอแม่จริม และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 11 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (99 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 12 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.สันติสุข โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ข้าราชการบำนาญ อ.สันติสุข สำนักงาน กศน.อำเภอสันติสุข และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 12 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (124 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 13 ประกอบด้วย สังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.ปัว สพป.น่านเขต 2 โรงเรียนปัว โรงเรียนเมืองแงง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพปัว โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ และสำนักงาน กศน.อำเภอปัว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 13 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (161 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 14 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดข้าราชการบำนาญ อ.ปัว และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 14 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (146 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 15 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.ท่าวังผา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลนิธากร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา ข้าราชการบำนาญ อ.ท่าวังผา สำนักงาน กศน.อำเภอท่าวังผา และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 15 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (31 downloads)


หน่วยสรรหาที่ 16 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.เชียงกลาง โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ข้าราชการบำนาญ อ.เชียงกลาง สำนักงาน กศน.อำเภอเชียงกลาง และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 16 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (140 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 17 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.สองแคว โรงเรียนไตรเขตต์ประชาสามัคคี ข้าราชการบำนาญ อ.สองแคว สำนักงาน กศน.อำเภอสองแคว และสมาชิก บำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 17 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (129 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 18 ประกอบด้วย สังกัดโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาในท้องที่ อ.ทุ่งช้าง โรงเรียนทุ่งช้าง ข้าราชการบำนาญ อ.ทุ่งช้าง สำนักงาน กศน.อำเภอทุ่งช้าง และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 18 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (147 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 19 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.บ่อเกลือ โรงเรียนบ่อเกลือ ข้าราชการบำนาญ อ.บ่อเกลือ สำนักงาน กศน.อำเภอบ่อเกลือ และสมาชิกบำเหน็จ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 19 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (148 downloads)

หน่วยสรรหาที่ 20 ประกอบด้วย สมาชิกในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 20 (คลิก) หากต้องการดูในมือถือ (121 downloads)