ประกาศการสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาผู้สอบบัญชี
เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2561 (รอบบัญชี 30 พฤศจิกายน)
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผู้มีสิทธิเสนอรับงานต้องแนบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาดังนี้

1. ใบอนุญาตของคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

2. ประวัติและประสบการฯผู้สอบบัญชี

3. รายชื่อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

กำหนดยื่นหนังสือรับภายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดข้อมูลได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 054-710233, 771656 โทรสาร 054-775181-2

ประกาศการสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (176 downloads)