ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ซื้อเอกสารประกวดราคา 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

         ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 0233 ในวันและเวลาทำการ

         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป

         กำหนดยื่นซองประกวดราคาพร้อมวางหลักประกันซองประกวดราคา  เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

         สำหรับผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรือได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก

         ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

         รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (ใหม่) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (281 downloads)