(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ซื้อเอกสารประกวดราคา 1 – 15 พ.ย. 2560

         ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กำหนดยื่นซองประกวดราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. นั้น

         เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560 วิธีประกวดราคา ข้อ 13 ข้อ 14 จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยหากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อนสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ครั้งใหม่ จะประกาศให้ทราบต่อไป

         ทั้งนี้การประกวดราคาครั้งใหม่ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อนมีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้น โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก สำหรับผู้ที่ไม่มีความประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาสามารถขอรับเงินค่าซื้อเอกสารแบบแปลนคืนได้ที่ ฝ่ายการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

**ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ซื้อเอกสารประกวดราคา 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560 (คลิก)**

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตามประกาศฯลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (206 downloads)

================ยกเลิกประกาศท้ายนี้================

 

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

         ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 0233 ในวันและเวลาราชการ

         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป

         กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

         รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (173 downloads)