fbpx

[ยกเลิก] ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ลงวันที่ 10 ส.ค. 61

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานฯ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (61 downloads)

        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำ กัด ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 กำหนดยื่นซองประกวดราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. นั้น

        เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยหากสหกรณ์ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ครั้งใหม่ จะประกาศให้ทราบต่อไป

        ทั้งนี้การประกวดราคาครั้งใหม่ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อนมีสิทธิรับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก สำหรับผู้ที่ไม่มีความประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาสามารถขอรับเงินค่าเอกสารแบบแปลนคืนได้ที่ ฝ่ายการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

         ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561

         รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้